List Headline Image
Updated by johndehuiyi on Jun 16, 2019
Headline for כנסיית האל הכול יכול - מזמורים
 REPORT
johndehuiyi johndehuiyi
Owner
10 items   1 followers   0 votes   21 views

כנסיית האל הכול יכול - מזמורים

"בלבו של אדם שאין בו מקום לאלוהים, העולם חשוך, ריק וחסר תקווה.
מתוך "אלוהים שולט בגורל האנושות כולה"

Source: https://he.kingdomsalvation.org

שיר קודש 'המנון המלכות (ג) כל האנשים, קוראים בשמחה' | איזה אושר לחיות תחת אורו של אלוהים

*שיר קודש 'המנון המלכות (ג) כל האנשים, קוראים בשמחה' | איזה אושר לחיות תחת אורו של אלוהים
*
I
כל האנשים מוצאים שוב את מאור עיניהם באור האל.
כל האנשים נהנים מדברים טובים בדברי האל.
יוצא מהמזרח,
אלוהים מפיץ את אורו הנהדר וכל האומות מוארות.
הכול מובא לאור, אין דבר שנותר בחשיכה.
במלכות, האדם והאל חיים באושר חסר גבולות.
המים רוקדים לכבוד חייהם המבורכים של בני האדם,
ההרים נהנים יחד עם האנשים משִפְעת האל.
כל בני האדם עובדים קשה, משרתים את אלוהים נאמנה.
במלכות, אין יותר התמרדות, אין התנגדות;
במלכות, האדם והאל חיים באושר חסר גבולות.
השמיים והארץ תלויים זה בזה,
האדם והאל קרובים ובעלי רגשות עמוקים,
ברגעי האושר שבחיים, סמוכים זה לזה...
עכשיו הוא הרגע, אלוהים החל את חייו בשמיים.
השטן לא מפריע יותר, ואנשי האל נחים בממלכתו.

II
ביקום, הנבחרים חיים באורו הנהדר של אלוהים,
מבורכים מעל לכל שיעור, לא כאנשים החיים בקרב אנשים,
אלא כאנשים החיים עם אלוהים.
כל האנשים הושחתו, חוו צער ושמחה.
עכשיו, משהם חיים באורו של האל,
הכיצד לא יוצפו בשמחה?
כיצד אפשר לוותר על רגע כה נפלא (להניח לו לחלוף)?
אנשים, שירו וריקדו.
הרימו את לבבכם, הציעו אותו לאלוהים (אותו לאלוהים).
במלכות, האדם והאל חיים באושר חסר גבולות.

III
עכשיו הכו (עכשיו הכו בתופים) בתופים,
נגנו עבור אלוהים! (נגנו עבורו!)
אלוהים מפיץ שמחה על פני כל היקום! (הוא מפיץ שמחה!)
אלוהים מראה את פניו בקרב אנשיו (בקרב אנשיו).
אלוהים ירעם! יתעלה על היקום!
הוא הפך למלך. הוא מרומם מכל (הוא מרומם מכל).
אלוהים מרחף בשמי התכלת ובני האדם נעים יחד אתו.
אלוהים צועד בינות לבני האדם ואנשיו מקיפים אותו!
כן, לבבות בני האדם עולזים,
שירם מטלטל את היקום, סודק את השמיים (סודק את השמיים)!

IV
היקום לא עוד אפוף ערפל; אין עוד רפש, אין הצטברות של שפכים.
אנשי היקום הקדושים!
תחת עינו הבוחנת של אלוהים סבר פניכם האמיתי נגלה.
אינכם בני אדם מכוסים זוהמה אלא קדושים טהורים כאבן הירקן,
כולכם אהוביו של אלוהים, כולכם עונגו של אלוהים!
כל הבריאה מתחדשת. כל הקדושים משרתים בשמים.
בחיבוקו של האל אין בכי, אין קושי,
מציעים את עצמם לאלוהים, חוזרים לביתו של אלוהים.
ובארץ מולדתם הם יאהבו את אלוהים עד אין קץ! בלא שינוי!
אין יותר כאב. אין יותר דמעות. והבשר ודם איננו.
הארץ אינה יותר אבל השמיים עודם לנצח.
אלוהים מופיע בפני כל בני האדם, וכל בני האדם מהללים אותו.
חיים אלה, יופי זה, מימי קדם ולנצח נצחים, לא ישתנו.
אלו החיים במלכות.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

שיר קודש 'תהיו אנשים המקבלים את האמת'

שיר קודש 'תהיו אנשים המקבלים את האמת
I
בחרו בדרככם, אל תדחו את האמת
או תגדפו את רוח הקודש.
אל תהיו בורים, אל תהיו שחצנים.
צייתו להדרכת רוח הקודש.
חזרת ישוע היא ישועה גדולה
לכל המסוגלים לקבל את האמת.
חזרת ישוע היא הוקעה
לכל שאינם מסוגלים לקבל את האמת.

II
השתוקקו לאמת ואותה חפשו.
זו הדרך היחידה שבה תרוויחו.
אלה ששמעו את האמת אך מרימים את אפם כלפיה
הם כה מטופשים וכה נבערים.
חזרת ישוע היא ישועה גדולה
לכל המסוגלים לקבל את האמת.
חזרת ישוע היא הוקעה
לכל שאינם מסוגלים לקבל את האמת.
הו~ קבלת האמת, הו~ קבלת האמת.

III
פסעו בזהירות בדרך האמונה באל.
אל תקפצו למסקנות חפוזות.
אל תהיו נינוחים, שאננים באמונתכם באל.
על המאמינים בו להיות רוחשי כבוד וצנועים.
אלו ששמעו את האמת אך קופצים למסקנות
או מגנים את האמת הם מלאי גאווה.
חזרת ישוע היא ישועה גדולה
לכל המסוגלים לקבל את האמת.
חזרת ישוע היא הוקעה
לכל שאינם מסוגלים לקבל את האמת.

IV
אף אחד שמאמין בישוע אינו מוסמך לקלל או לגנות.
(הו~ קבלת האמת.)
אתם צריכים להיות הגיוניים ולקבל את האמת.
חזרת ישוע היא ישועה גדולה
לכל המסוגלים לקבל את האמת.
מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

שיר קודש | 'רצון האל עבור האדם לעולם לא ישתנה'

שיר קודש | 'רצון האל עבור האדם לעולם לא ישתנה'
I
האל היה בעולם הזה שנים רבות,
אך מי מכיר אותו?
לא פלא שהאל מייסר אנשים.
נדמה כי הוא משתמש בהם כנתינים לסמכותו.
נדמה שהם כקליעים באקדחו
ולאחר שהוא ירה,
הם יברחו בזה אחר זה.
אך זו לא האמת, זה הדמיון שלהם.
האל אוהב את בני האדם כמו אוצר,
כי הם ה"הון" שהוא מנהל .
הוא לא יחסל אותם,
הוא לא ישנה רצונו כלפיהם. הוא לא ישנה רצונו כלפיהם.

II
האל תמיד כיבד בני אדם
ומעולם לא ניצל או סחר בהם כעבדים.
כי הוא והאדם לא יכולים להיפרד,
כך נוצר קשר של חיים ומוות.
בין בני האדם לאלוהים.
האל אוהב, מוקיר אותם.
למרות שזה לא הדדי,
האל עדיין משקיע מאמץ עבורם,
אליו הם מביטים למעלה.
האל אוהב את בני האדם כמו אוצר,
כי הם ה"הון" שהוא מנהל .
הוא לא יחסל אותם,
הוא לא ישנה רצונו כלפיהם. הוא לא ישנה רצונו כלפיהם.

III
הוא לא ישנה רצונו כלפיהם. הוא לא ישנה רצונו כלפיהם.
היוכלו לסמוך על שבועת האל?
כיצד יוכלו לספק האל?
זו משימתו של כל אדם,
השיעורים שהותיר להם האל.
תקוותו של האל שכולם יעבדו קשה להשלימם.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

שיר קודש | 'רצון האל עבור האדם לעולם לא ישתנה'

שיר קודש 'תהיו אנשים המקבלים את האמת'
I
בחרו בדרככם, אל תדחו את האמת
או תגדפו את רוח הקודש.
אל תהיו בורים, אל תהיו שחצנים.
צייתו להדרכת רוח הקודש.
חזרת ישוע היא ישועה גדולה
לכל המסוגלים לקבל את האמת.
חזרת ישוע היא הוקעה
לכל שאינם מסוגלים לקבל את האמת.

II
השתוקקו לאמת ואותה חפשו.
זו הדרך היחידה שבה תרוויחו.
אלה ששמעו את האמת אך מרימים את אפם כלפיה
הם כה מטופשים וכה נבערים.
חזרת ישוע היא ישועה גדולה
לכל המסוגלים לקבל את האמת.
חזרת ישוע היא הוקעה
לכל שאינם מסוגלים לקבל את האמת.
הו~ קבלת האמת, הו~ קבלת האמת.

III
פסעו בזהירות בדרך האמונה באל.
אל תקפצו למסקנות חפוזות.
אל תהיו נינוחים, שאננים באמונתכם באל.
על המאמינים בו להיות רוחשי כבוד וצנועים.
אלו ששמעו את האמת אך קופצים למסקנות
או מגנים את האמת הם מלאי גאווה.
חזרת ישוע היא ישועה גדולה
לכל המסוגלים לקבל את האמת.
חזרת ישוע היא הוקעה
לכל שאינם מסוגלים לקבל את האמת.

IV
אף אחד שמאמין בישוע אינו מוסמך לקלל או לגנות.
(הו~ קבלת האמת.)
אתם צריכים להיות הגיוניים ולקבל את האמת.
חזרת ישוע היא ישועה גדולה
לכל המסוגלים לקבל את האמת.
מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

שיר סגידה והלל 'בר האנוש הופיע' | המשיח בא (שיר ומחול)

שיר סגידה והלל 'בר האנוש הופיע' | המשיח בא (שיר ומחול)
ממזרח העולם (מזרח... מזרח...),
קרן אור מגיחה (אור... אור...),
ומאירה את כל הדרך אל המערב.
בר האנוש ירד אל העולם.

המושיע חזר, הוא האל הכול יכול.
הוא מביע את האמת, הוא פתח עידן חדש.
בר האנוש הופיע (האם זה נכון?)
אלוהים בא.
הוא מביא לאנושות את דרך חיי הנצח (דרך חיי הנצח).
שמיים חדשים, עולם חדש, עידן חדש,
אנושות חדשה, דרך חדשה, חיים חדשים.
ירושלים החדשה ירדה אל העולם.

חזרנו אל משפחתו של אלוהים ואנו חיים חיי כנסייה,
בכל יום אנו אוכלים ושותים את דבר האל, צומחים בחיק אהבתו.
בואו לשיר! (טוב!)
אני ארקוד! (ארקוד!)
חיינו מאושרים באמת (מאושרים באמת).
אנו בחברת אלוהים (אנו באמת נהנים מזה).
זכינו בברכות האל (אנו כה מאושרים).
מלכות המשיח היא בית חם.

האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, אהובנו שובה-הלב.
כל שורה מדבריו היא האמת, היא משקה אותנו.
הוא מלמד אותנו איך להתנהג, איך להיות ישרים.
אנו חיים בתוך ברכות האל ואוהבים אותו בלב שלם.

השיפוט שבדבר האל כובש את לבם של כל בני האדם.
משניטהרו, אנשי האל מעידים עליו.
הלוואי שנהיה בדעה אחת (נמלא את חובתנו),
נגמול לאלוהים על אהבתו (נעיד למען אלוהים),
נפיץ את בשורת מלכות האל (בשורת מלכות האל).
דבר האל מופץ בכל רחבי העולם.
הכול משבחים את שמו הקדוש.
מלכות המשיח מתממשת בעולם.
הלוואי שנהיה בדעה אחת (נמלא את חובתנו),
נגמול לאלוהים על אהבתו (נעיד למען אלוהים),
נפיץ את בשורת מלכות האל (בשורת מלכות האל).
דבר האל מופץ בכל רחבי העולם.
הכול משבחים את שמו הקדוש.
מלכות המשיח מתממשת בעולם.
מלכות המשיח מתממשת בעולם.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

שיר סגידה והלל 'אנשי האל מכל האומות מבטאים את רגשותיהם יחדיו' | הודו על אהבתו של אלוהים והללו אותה

שיר סגידה והלל 'אנשי האל מכל האומות מבטאים את רגשותיהם יחדיו' | הודו על אהבתו של אלוהים והללו אותה
I
ראו את ממלכת האל, היכן שהאל שולט בכל.
מתחילת הבריאה, עד ימינו אנו.
בני האל הוכוונו דרך מצוקות מתמשכות.
עליות ומורדות הם חוו. אך כעת הם שוכנים באורו.
מי לא בוכה על עוולות העבר?
מי לא מזיל דמעה על החיים היום שהושגו בעמל?
מי לא מנצל את ההזדמנות להקדיש את ליבו לאל?
מי לא רוצה לתת ביטוי ללהיטותו וחווייתו?
מי לא בוכה על עוולות העבר?
מי לא מזיל דמעה על החיים היום שהושגו בעמל?
מי לא מנצל את ההזדמנות להקדיש את ליבו לאל?
מי לא רוצה לתת ביטוי ללהיטותו וחווייתו?

II
אנשים נותנים את מיטבם לאל, חלק מתחרטים על אווילותם.
חלק שונאים את עצמם בשל עיסוקם ביום האתמול.
הם כולם הגיעו להכרה עצמית, ראו את מעשי השטן, פלאי האל.
האל שוכן בליבם, שכן עבודתו הושלמה.
מי לא בוכה על עוולות העבר?
מי לא מזיל דמעה על החיים היום שהושגו בעמל?
מי לא מנצל את ההזדמנות להקדיש את ליבו לאל?
מי לא רוצה לתת ביטוי ללהיטותו וחווייתו?
מי לא בוכה על עוולות העבר?
מי לא מזיל דמעה על החיים היום שהושגו בעמל?
מי לא מנצל את ההזדמנות להקדיש את ליבו לאל?
מי לא רוצה לתת ביטוי ללהיטותו וחווייתו?

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

מזמור דברי אלוהים | 'כל הברואים חיים תחת הכללים והחוקים שהאל קבע'

מזמור דברי אלוהים | 'כל הברואים חיים תחת הכללים והחוקים שהאל קבע'
I
אלפי שנים חלפו,
האנושות עוד נהנית מהאור והאוויר שהעניק האל.
היא עודה שואפת ונושפת את הנשימה שהאל עצמו הפיח.
האנושות עוד נהנית מיצירותיו של האל, הדגים, עופות, פרחים וחרקים.
היא עודה נהנית מכל הדברים, כל הדברים שסופקו על ידי האל.
יום וליל עדיין מחליפים זה את זה בהתמדה.
וכרגיל העונות מתחלפות.
ובשמיים עפים, האווזים שעוזבים בחורף ושבים באביב.
ובמים שוחים, הדגים לעולם לא עוזבים את הנהרות, האגמים, ביתם.

II
במהלך ימי הקיץ, הציקאדות על האדמה שרות בשמחה ממעמקי ליבן.
במהלך ימי הסתיו,
הצרצרים שעל הדשא מזמזים ברכות לפי מקצב הרוח.
האווזים מתקבצים, שעה שהעיטים נותרים לבדם.
אריות צדים כדי לשרוד, בעוד האיילים נותרים תמיד במרעה.
כל שחי בין כל הדברים, בא והולך שוב ושוב,
מיליוני שינויים ברגע בודד.
אך דבר שלא משתנה הוא האינסטינקטים שלהם וחוקי ההישרדות.
האל מזין ומפרנס אותם.
אף אחד לא יכול לשנות את האינסטנקטים שלהם.
אף אחד לא יכול להפר את חוקי ההישרדות שלו. שלו.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'
מוזיקה ישראלית חדשה – עדות לעוצמתו של הבורא – שבחים למעשי האל

שיר קודש 'כל העולם יעלוז ויהלל את אלוהים' (מילים לשיר)

(שירים על אלוהים | שיר קודש 'כל העולם יעלוז ויהלל את אלוהים' (מילים לשירenter link description here
I
האל האמיתי היחיד שמנהל את כל הדברים ביקום
– המשיח הכול יכול!
זו העדות לרוח הקודש.
הוא עובד כדי לתת, עדות בכל מקום.
כך שאיש לא יפקפק. המלך המנצח,enter link description here
אלוהים הכול יכול, גבר על העולם.
הוא גבר על חטא והשלים את הגאולה.
שַׁבחו את מלך היקום המנצח.
כל העולם יעלוז! האל הכול יכול, ראוי לשבחים!
ההוד והעוצמה לך יהיו, המלך הגדול של היקום!

II
האל האמיתי היחיד שמנהל את כל הדברים ביקום
המשיח הכול יכול!
זו העדות לרוח הקודש.
הוא עובד כדי לתת עדות בכל מקום.
הוא מציל אותנו, אף שאנו מושחתים.
הוא משלים אותנו כדי לבצע את רצונו.
הוא מושל על פני האדמה ולוקח אותה בחזרה מהשטן
ומגרש את השטן לתוך בור חסר תחתית.
כל העולם יעלוז! האל הכול יכול, ראוי לשבחים!
ההוד והעוצמה לך יהיו, המלך הגדול של היקום!

III
הוא שופט את העולם. איש לא יכול להימלט מידיו.
הוא מושל כמלך לעד.
כל העולם יעלוז! האל הכול יכול, ראוי לשבחים!
ההוד והעוצמה לך יהיו, המלך הגדול של היקום!
כל העולם יעלוז! האל הכול יכול, ראוי לשבחים!
ההוד והעוצמה לך יהיו, המלך הגדול של היקום!
מתוך 'אמירותיו ועדויותיו של המשיח בראשית'

ריקוד טאי צ'י | שמיים חדשים וארץ חדשה 'משמעות הופעתו של אלוהים'

המשיח הגיע | מזמור דברי אלוהים
משמעות הופעתו של אלוהיםenter link description here

I
הופעת האל בעולם מתייחסת
להגעתו האישית על מנת לבצע את מלאכתו.
בזהותו שלו וטבעו, ובשיטה משלו,
הוא יורד אל בין בני האדם
לפתוח עידן ולחתום עידן.
הופעה שכזו אינה סימן או תמונה.
היא אינה סימן של טקסיות.
היא איננה נס, איננה חיזיון,
ועוד פחות מזה תהליך דתי.
היא עובדה אמיתית ומוחשית שאפשר לגעת בה ולראותה,
שאפשר לגעת בה ולראותה.
הופעה שכזו אינה לשם קיום תהליך,
או לשם משימה קצרה;
היא נועדה לשלָב של עבודה בתוכנית הניהול של אלוהים.
II
הופעתו של אלוהים היא תמיד רבת משמעות,
והיא תמיד קשורה לתוכנית ניהולו,
קשורה לתוכנית הניהול שלו.
ההופעה הזו שונה לחלוטין מהופעת האל המוביל את האדם,
מדריך את האדם או הופך אותו לנאור,
מדריך את האדם או הופך אותו לנאור.
אלוהים עושה שלב של עבודה גדולה
בכל פעם שהוא חושף את עצמו.
עבודה זו שונה מעבודת כל עידן אחר, בלתי נתפשת לאדם,
לעולם אינה נחווית בידי האדם,
לעולם אינה נחווית בידי אדם.
זוהי עבודה הפותחת עידן חדש וחותמת עידן הישן,
עבודה חדשה ומשופרת לישועת האנושות,
עבודה המביאה את האנושות אל תוך העידן החדש.
זוהי משמעות הופעתו של אלוהים.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'
מוזיקה ישראלית חדשה – עדות לעוצמתו של הבורא – שבחים למעשי האל

מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים נמצא בשמיים וגם בארץ'

מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים נמצא בשמיים וגם בארץ'
האל נמצא מעלה בשמיים
ושוכן בארץ
הוא נמצא בין כל הברואים
בקרב המוני בני האדם
בני האדם יכולים לגעת באל מדי יום.
בני האדם יכולים לראותו מדי יום.
VERSE 1
על פני האדמה, אלוהים הוא אל מעשי.
בלב האנושות,
האל הוא אל מעשי
בשמיים הוא האדון
המושל בכול
VERSE 2
על הרים הוא טיפס
בנהרות פילס דרכו
ונסחף פנימה והחוצה
מקרב בני האדם

האל נמצא מעלה בשמיים
ושוכן בארץ
הוא נמצא בין כל הברואים
בקרב המוני בני האדם
בני האדם יכולים לגעת באל מדי יום.
בני האדם יכולים לראותו מדי יום.
VERSE 3
מי יעז להתנגד לאל המעשי
להתנתק מריבונותו
להכריז שהוא בשמיים
ללא צל של ספק?
VERSE 4
מי יעז להכריז שהאל
בוודאות קיים על פני האדמה?
בכל האנושות
אין אחד שיכול לפרט היכן שוכן האל

האל נמצא מעלה בשמיים
ושוכן בארץ
הוא נמצא בין כל הברואים
בקרב המוני בני האדם
בני האדם יכולים לגעת באל מדי יום.
בני האדם יכולים לראותו מדי יום.
VERSE 5
הייתכן שכשהוא בשמיים
הוא אל,אל על-טבעי?
הייתכן שכשהוא על פני האדמה
הוא האל המעשי עצמו?
Verse 6
שלטון בכל הבריאה או
טעימת הסבל האנושי
הרי שאלה לא יכולים להכריע אם
זהו האל המעשי עצמו.

האל נמצא מעלה בשמיים
ושוכן בארץ
הוא נמצא בין כל הברואים
בקרב המוני בני האדם
בני האדם יכולים לגעת באל מדי יום.
בני האדם יכולים לראותו מדי יום.
מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'