List Headline Image
Updated by mikelda1 on Dec 08, 2015
Headline for היסטוריה | בונים מדינה
 REPORT
mikelda1 mikelda1
Owner
10 items   1 followers   0 votes   457 views

היסטוריה | בונים מדינה

בונים מדינה

רשימת פריטי מידע בנושא בונים מדינה: סיום מלחמת העולם השניים והמאבק בבריטים להקמת מדינה יהודית.
הדיון באו"ם עמדות המעצמות, שלב א' של מלחמת העצמאות ( המלחמה הפנימית) ומצגת לסיכום הנושא.

הקמת המדינה

PowToon Studio and Slides - Make your own animated videos and animated presentations for free. PowToon is a free tool that allows you to develop cool animated clips and animated presentations for your website, office meeting, sales pitch, nonprofit fundraiser, product launch, video resume, or anything else you could use an animated explainer video.

מלחמת העצמאות חלק א 1947-1948

מעבר המלחמה בין יהודים לערביי ארץ ישראל ממאבק אזרחי למלחמה. החלטת החלוקה של האו"ם להקים שתי מדינות עצמאיות: יהודית וערבים וסיום המנדט הבריטי הוביל לשלב הראשון של מלחמת העצמאות, מלחמת האזרחים או במילים אחרות המלחמה הפנימית.

החלטת האו"ם 29.11.1947

ההצבעה באומות המאוחדות על תוכנית החלוקה של ארץ ישראל לשתי מדינות עצמאיות , האחת יהודית והשנייה ערבית.

מאבק צמוד | העפלה

תיאור ניסיונות ההעפלה הבלתי ליגאלית לארץ ישראל, המדינה שבדרך.

הדיון בעצרת האומות המאוחדות

הדיון באו"ם בנושא ארץ ישראל התקיים במשך החודשים אפריל ומאי 1947, לאחר שהבריטים העבירו את הנושא לאו"ם כדי למצוא פתרון ולשמור על מעמדה של בריטניה. צריך לדעת שאחרי מלחמת העולם החל מאבק בין שתי המעצמות, מאבק שנקרא "מלחמה קרה". במאבק זה ניסו שתי המעצמות להרחיב את השפעתן ברחבי העולם.

העברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם

בתקופה הזו ניתן להבחין בתהליך בו בריטניה נסוגה מהתחייבותה בכתב המנדט, ונוטה יותר לצד הערבי. האינטרסים של בריטניה בארץ ישראל בפרט, ובמזרח התיכון בכלל, הובילו אותה לגבש מדיניות כזו. המדיניות הבריטים גובשה ונוסחה בשלושה "ספרים לבנים".

מאבק היישוב להקמת מדינה יהודית

מטרת המאבק בבריטים הייתה להבטיח את הקמתה של מדינה יהודית. המדיניות הבריטית התגבשה בשנות ה 30 וה 40 במסגרת "הספרים לבנים", שצמצמו מאוד את היכולת של היישוב היהודי להתפתח ולהפוך למדינה. הבריטים העדיפו את האינטרסים הכלליים שלהם במזרח התיכון על פני האינטרסים של היהודים בארץ ישראל, ולכן נסוגו מתמיכה בהתפתחות המדינה היהודית עד לעצירתה לחלוטין.

המאבק בתחום ההתיישבות

במסגרת מאבק בתחום ההתיישבות נעשו ניסיונות רבים להתיישב במקומות שונים. חלק מהניסיונות נתקל בהתנגדות בריטית, וחלק עבר ללא התנגדות והצליח ליצור עובדות בשטח, ולתחם את הגבולות העתידיים של המדינה היהודית כשתקום. למאבק זה היו כמה מטרות, כמו: להקים יישובים ברחבי הארץ ' להאבק בבריטים כדי לשנות את מדיניות הספרים הלבנים, לגרום נזק תדמיתי לבריטים בדעת הקהל, לבדוק גבולות התנגדות הבריטית, עד כמה הם מוכנים לפעול נגד היישוב היהודי.

מאבק צבאי בבריטים

במסגרת המאבק בתחום הצבאי, הוקמה תנועת המרי, שקיימה שיתוף פעולה בין המחתרות היהודיות נגד הבריטים. שיתוף הפעולה בין המחתרות, התבטא בקביעת מטרות לפגיעה בבריטים, בחלוקת תפקידים בין המחתרות ותכנון דרכי הפגיעה, ומנגד שמירה על עצמאות המחתרות בנושאים חשובים, כמו: רכישות נשק, פיקוד ותכנון.

עמדת המעצמות בתכנית החלוקה

הדיון בעצרת האו"ם ועמדת המעצמות הפתיעה. אם עמדתה של ארצות הברית הייתה ידועה, תמיכה בהחלטת החלוקה של וועדת אונסקו"פ, הרי שהעמדה של ברית המועצות בעד התכנית הייתה הפתעה גמורה וסללה את הדרך לקבלת ההחלטה.