List Headline Image
Updated by Frederik Boven on Jun 02, 2019
 REPORT
45 items   1 followers   15 votes   2.65k views

Non-fictie boeken over christelijk geloof en homoseksualiteit

Lijst met non-fictie boeken over christelijk geloof en homoseksualiteit.

De veilige kerk: acceptatie van seksuele diversiteit binnen de christelijke geloofsgemeenschap

Hoe kan de kerk een plek zijn waar iedereen – homo- of heteroseksueel – een veilige haven vindt? Hoe gaan we om met ethische dilemma’s? Hoe vinden we een benadering die liefdevol, pastoraal, wijs en bijbels is? De auteur gaat in op deze vragen vanuit zijn persoonlijke ervaringen. Hij werd vanwege zijn geaardheid 'uit de kast gedwongen '. Hij kwam vervolgens totaal geïsoleerd te staan met zijn vragen rond geloof, kerk en acceptatie van seksuele diversiteit.

John Lapré leeft samen met een man en heeft rechten gestudeerd. Hij is werkzaam als militair jurist.

Adam en Evert: De spanning tussen kerk en homoseksualiteit

(2011) Eén van de meest genuanceerde Nederlandse boeken over dit onderwerp. Het focust op de verhalen van christelijke jongeren en hun omgeving, Hoe proberen zij hun geloof en homoseksualiteit met elkaar te verenigen? Het boek plaatst kanttekeningen bij de zgn. 'homoteksten' uit de Bijbel, maar kiest niet duidelijk partij.

Ruard Ganzevoort is hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Eerste Kamerlid voor Groen Links. Hij is zelf homo en kwam uit de kast na jarenglang getrouwd te zijn geweest met een vrouw.

Homoseksualiteit en de kerk: verschillende visies, één geloof

Bundel met bijdragen aan een studiedag die in 2018 werd gehouden door de Theologische Universiteit Kampen. De auteurs zijn theologen, pastors en ervaringsdeskundigen uit verschillende kerken Zij delen de gemeenschappelijke overtuiging dat heteroseksuelen en homoseksuelen de opdracht hebben elkaar lief te hebben, elkaars lasten te dragen en zo de wet van Christus te vervullen. Aan de uitgewerkte lezingen zijn toegevoegd: een interview over pastoraat en een handreiking voor gesprek in de kerken.

De Auteurs zijn Ad de Bruine, Wim Dekker, Gerard den Hertog, Jan Hoek, Wolter Rose, Jan Mudde, Robert Plomp, Herman van Wijngaarden, John Lapré, Margriet Kinderman, Kristi Satjadibrata, Ine Wildschut, Hetty Pullen en Geranne Tamminga. Het boek verschijnt onder redactie van Maarten van Loon, Henk Medema en Jan Mudde.

Van sjibbolet naar sjalom: Ruimte voor homoseksuelen in de gemeente van Christus

(2015) Exegese van de Bijbelteksten die een homoseksuele praxis verbieden en toepassing daarvan op het heden. De auteur stelt dat er een Bijbels-theologische onderbouwing is te geven voor homoseksuele relaties. Jan Mudde is oud-testamenticus en predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Verscheurd

(2014) Nederlandse vertaling van het invloedrijke boek _'Torn' _, van de Amerikaanse LHBT-activist Justin Lee. Lee is oprichter van de Gay Christian Network, een non-profit organisatie voor christelijke LHBT's. In het boek vertelt Lee over zijn coming out, over de typisch-Amerikaanse 'ex-gay'-bewegingen, en zijn uiteindelijke acceptatie van zichzelf als christen en homo. In Nederland was het boek aanleiding tot de oprichting van de website verscheurd.nl

Van hart tot hart: Een open uitnodiging voor het gesprek over homoseksualiteit

Van hart tot hart is een gedachtewisseling in briefvorm tussen een christen-homo en een evangelisch voorganger. Het is een feit dat er door christenen heel verschillend wordt gedacht over geloof, homoseksualiteit en gender. Toch moet het gesprek hierover gevoerd worden. De vraag is wel: op welke toon en met welk doel? Willen we de rijen sluiten en elkaar vanuit loopgraven genadeloos onder vuur nemen? Of kruipen we uit onze schuttersputjes om elkaar te ontmoeten en van hart tot hart een eerlijk gesprek te voeren? In dit boek laten John Lapré en Wieger Sikkema elkaar in het hart kijken door middel van een briefwisseling. Daarbij nodigen ze anderen uit om te reageren.

John Lapré is bekend door zijn boek De veilige kerk en door spreekbeurten en interviews over hoe gelovigen met seksuele diversiteit om (kunnen) gaan. Wieger Sikkema is evangelisch voorganger.

Geloven onder de regenboog: Handreiking voor hulpverlening aan christelijke LHBT's

(2013) Bedoeld voor professionele hulpverleners die te maken krijgen met LHBT's uit een christelijke omgeving. De handreiking biedt een overzicht van de verschillende kerkelijke visies op homoseksualiteit, biseksualiteit en transgenderisme, verhalen van christelijke LHBT‘ers zelf en aanbevelingen voor hulpverleners. Een samenwerkingsproject van MOVISIE en christelijke homo-organisaties.

Hartenvrouw: portretten van vrouwenliefde en geloof

In dit boek beschrijft de heteroseksuele Miranda Terpstra de levens van vijftien lesbische vrouwen van verschillende leeftijden en met diverse christelijke achtergronden.

100 vragen over homosexualiteit en kerk

(1994) Korte artikelen die steeds een vraag beantwoorden over homoseksualiteit, kerk en geloof. Thema's die aan de orde komen zijn: geloof en theologie, homoseksualiteit en kerk, (homo)-cultuur, AIDS. Door verschillende auteurs uit de praktijk.

Onder de regenboog: de Bijbel queer gelezen

(2010) Bundel met artikelen waarin theologen bijbelse verhalen en teksten lezen door een 'queer' bril.

11

Coming Out Churches: gids voor kerk en homo

Coming Out Churches: gids voor kerk en homo

(2011) Biedt een overzicht van kerken waar homo's en lesbo's welkom zijn en mogen trouwen.

Hoopvol leven: Gedachten over christelijke trouw en homoseksualiteit

Vertaling uit het Engels. Wesley Hill is een Amerikaanse docent Bijbelse Studies die er bewust voor kiest om als christen-homo celibatair te leven. Hij gaat in op wat volgens hem Gods visie is op seksualiteit, hoe je Gods genade je kan helpen om te gaan met eenzaamheid als je kiest voor seksuele onthouding. HIj illustreert zijn betoog aan de hand van de verhalen van Henri Nouwen en Gerard Manley Hopkins, die beiden homo en celibatair christen waren.

Uit de schaduw: Tien Homo's Over Hun Worsteling Met Geloof En Kerk

(2004) Acht homomannen en twee lesbische vrouwen vertellen over hun geaardheid in relatie tot het christelijke geloof.

Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit: een poging tot verheldering

(2013) Bespreekt de bijbelse gegevens, de rol van de kerk en de geschiedenis daarvan. Ook worden handreikingen gedaan voor het pastorale gesprek. Geschreven door een hervormde emeritus predikant verzoek van de Gereformeerde Bond binnen de PKN. Twee homoseksuele gemeenteleden, van wie er één ambtsdrager is, fungeerden als meelezer.

Oke, ik ben dus homo: over homoseksualiteit en het volgen van Jezus

(2014) Bedoeld voor christelijke jongeren. Het laat een aantal christelijke jongeren aan het woord die worstelen met hun homoseksuele gevoelens. De auteur pleit voor seksuele onthouding. Geschreven door een hervormde jongerenwerker, samen met vier jongeren.

Van achter de kast

(2014) Vertelt het verhaal van een jonge christelijke lesbienne die uit de kast kwam in een christelijke gemeenschap. Geen theologische standpunten, maar persoonlijke ervaringen. De auteur is geen lid meer van een kerk, maar nog wel overtuigd Christen.

Ongeordende Liefde: In Gesprek Met Antoine Bodar

(2006) Gebaseerd op interviews met de openlijk homoseksuele Rooms-Katholieke priester Antoine Bodar. Bodar is kritisch over homo's en beschouwd zijn leven voor zijn priesterwijding als zondig. Hij spreekt over homoseksualiteit in de Bijbel, in de katholieke kerk en in de samenleving als geheel.

Homofilie en de chr. gemeente: ervaringen, pastoraat en hulpverlening

(1990) Bundel artikelen over pastoraat en de hulpverlening in protestants-christelijke gemeenten. De artikelen zijn geschreven vanuit verschillende disciplines.

Homoseksualiteit en kerk : kerk en homoseksualiteit

(2008) Boekje met informatie over homoseksualiteit en geloven. Bevat persoonlijke verhalen van homoseksuelen en hun geloof, maar ook het verhaal van kerken en hun homoseksuele gelovigen. Geschreven door een werkgroep van het CHJC, de Vereniging van Christelijke Homo’s, Lesbiennes en Biseksuelen.

Dezelfde maar dan anders: samen verder na de coming-out van je kind

(2015) Een praktisch en pastoraal boek voor ouders van homoseksuele kinderen. Persoonlijke verhalen van ouders. En een uitwerking van een onderzoek onder ca. 150 ouders van homosekuele kinderen.De auteur studeerde theologie aan de PThU.

In liefde en trouw?

(2012) Studie naar wat de Bijbel zegt over homoseksuele relaties in liefde en trouw. Focus op Romeinen en de homoseksuele praktijk in de tijd van Paulus. De auteur is predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) en studeerde op dit onderwerp af aan de Theologische Universiteit Kampen.

Open en kwetsbaar: Christelijk debat over homoseksualiteit

(2012) Bundel met toespraken gehouden op een congres over homoseksualiteit op de vrijgemaakte Theologische Universiteit in Kampen.

De ordening van het verlangen: vriendschap, verwantschap en (homo)sexualiteit in de joodse en christelijke traditie

(1999) Collectie artikelen over wat er in joodse en christelijke tradities gezegd is over vriendschap, gezin en homoseksualiteit. De auteurs komen uit verschillende disciplines.

Homofilie en christenzijn:

(1998) Brochure van het (vrijgemaakt) Gereformeerd Sociaal en Economisch Verbond. Met vijf artikelen over de omgang met homofilie vanuit pastoraat, psychologie en ethiek. De auteurs pleiten voor begrip voor de homofiele medemens maar wijzen op bijbelse gronden de homoseksuele praktijk af.

De huiver van Leviticus: ethiek en pastoraat rond homofilie en homoseksualiteit

(1994) Beschrijft de opvattingen van een aantal Nederlandse theologen. Geeft verder pastorale handreikingen voor de omgang met homoseksuelen in de gemeente. Nu verkrijgbaar als E-book.