List Headline Image
Updated by Granty Badania on Aug 03, 2015
Headline for Podsumowanie miesiąca - lipiec 2015
 REPORT
52 items   1 followers   0 votes   999 views

Podsumowanie miesiąca - lipiec 2015

W każdym miesiącu przekazujemy informacje o kilkudziesięciu nowych konkursach na granty, stypendia i staże. Nie chcemy, żeby informacje o nich przepadały za szybko. Dlatego na zakończenie każdego miesiąca, zbieramy w jednym miejscu informacje o konkursach, które zostały otwarte w ostatnim czasie.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok 2015/2016

Do 15 października 2015 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 100 stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 25 000 zł.

Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok 2015/2016

Do 15 października 2015 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 845 stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 15 000 zł.

Działalność upowszechniająca naukę - nabór wniosków

Do 30 września 2015 r. można składać wnioski w ramach działalności upowszechniającej naukę. Wnioski mogą być składane przez podmioty działające na rzecz nauki, czyli podmioty wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji za działalność statutową ze środków finansowych na naukę.

Stypendia GFPS na studia w Niemczech

Do 31 października 2015 r. mogą składać wnisoki studenci i doktoranci, którzy chcieliby wyjechać na semestralne stypendium do Niemiec, mogą składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez GFPS. Przyznane stypendium będzie dotyczyło semestru letniego 2016 r. Miesięczna wysokość stypendium wynosi do 580 euro.

PO WER: Inkubacja innowacji społecznych (Konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15)

Od 1 września 2015 r. do 10 września 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych. Budżet konkursu wynosi 24 000 000 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 97%.

PO WER: Współpraca ponadnarodowa (Konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15)

Od 1 września 2015 r. do 11 września 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-001/15 na współpracę ponadnarodową. Budżet konkursu wynosi 77 637 335,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 97%.

PO IR: Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Od 1 września 2015 r. do 30 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Budżet działania wynosi 2,3 mld zł. W aktualnym naborze na finansowanie projektów przeznaczono 460 000 000 zł.

PO IR: Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Od 31 sierpnia 2015 r. do 30 września 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Budżet konkursu wynosi 500 000 000 zł.

Inteligentny, zielony i zintegrowany transport - nabór wniosków

Do 15 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Inteligentny, zielony i zintegrowany transport w ramach programu Horyzont 2020. Pula środków przeznaczonych na finansowanie zwycięskich projektów wynosi 47 500 000 euro.

Clean Sky 2

Od 30 lipca 2015 r. do 18 listopada 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach II edycji konkursu Clean Sky. Nabór wniosków prowadzony będzie w 64 zakresach tematycznych. Łączny budżet konkursu wynosi 57 950 000 euro. Szczegółowe zestawienie tematów, w ramach których prowadzone będą nabory wniosków, można znaleźć na stronie internetowej Participant Portal.

PARP: Bon na innowacje 2015

Od 31 sierpnia 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. można składać wnioski w ramach programu Bon na Innowacje dla MŚP, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

PARP: Wsparcie na uzyskanie grantu

Do 5 sierpnia 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2015 r. Celem programu jest zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych. Całkowity budżet programu w 2015 r. wynosi 2 000 000 zł.

ERC Starting Grants

Do 17 listopada 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grants, którego organizatorem jest European Research Council. Konkurs adresowany jest do wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu badawczego. Budżet konkursu wynosi 485 000 000 euro.

Strategmed - trzecia edycja konkursu

Od 15 września 2015 r. do 27 października 2015 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach trzeciej edycji konkursu organizowanego w programie Strategmed. Głównym celem programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Budżet konkursu wynosi 115 000 000 zł.

NCBiR: Konkurs na współpracę z Azją Południowo-Wschodnią

Do 14 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach I konkursu Southeast Asia - Europe Pilot Joint Call for Mobility. Zgodnie z informacjami NCBiR konkurs ma na celu skojarzenie zespołów badawczych z Europy i Azji Południowo-Wschodniej w celu nawiązania lub wzmacniania istniejącej współpracy (wspieranie istniejących i tworzenie nowych partnerstw).

NCBiR: Konkurs nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i b...

Do 15 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs nr 7/2015 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. W regulaminie konkursu podana została tematyka projektów, które można składać do finansowania: Integrator sygnałów wizyjnych (ISW).

II konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że od 1 września 2015 r. otwarty zostanie nabór wniosków w w ramach II edycji konkursu na wspólne polsko-niemieckie projekty badawcze. Konkurs organizowany jest przy współpracy z Niemieckim Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych.

IMI2: Nabór wniosków w 5 konkursie

Do 13 października 2015 r. trwa nabór wniosków do V edycji konkursu w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2. Zgodnie z informacjami Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE wnioski można składać w 6 tematach. Budżet konkursu wynosi 94 954 000 euro.

Fundusz Wyszehradzki - standardowe granty

Do 15 września 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na standardowe granty, którego organizatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 6 001 euro. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu. Preferowane są projekty, których uczestnicy pochodzą ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry).

Nabór wniosków w konkursie Monografie

Do 8 września 2015 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Najlepsze prace publikowane są w serii wydawniczej Monografie FNP.

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta

Do 30 września 2015 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 4 000 euro. Zgłoszeń niemieckich uczonych do konkursu mogą dokonywać tylko polscy naukowcy.

Nagroda Identitas dla humanistów i historyków

Do 14 września 2015 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu o Nagrodę Identitas. Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można książki z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki. Zgłaszane pozycje musiały być opublikowane pierwszy raz od 1 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

CERN:Doctoral Student Programme

Do 30 października 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach CERN Doctoral Student Programme. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy są uczestnikami studiów doktoranckich lub planują rozpoczęcie takich studiów. W ramach konkursu uzyskać można środki na odbycie trwającego od 6 do 36 miesięcy programu stażowo-szkoleniowego w CERN.

Meksyk: Oferta stypendialna dla naukowców

Do 14 sierpnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach oferty stypendialnej rządu Meksyku. W ramach oferty dla tzw. Visiting Professors oraz Genaro Estrada Scholarship for Specialists in Mexican Studies możliwe jest uzyskanie środków na odbycie stażu w meksykańskich jednostkach naukowych.

Interdyscyplinarne Studia Polarne ze stypendiami

Do 15 sierpnia 2015 r. trwa nabór kandydatów na Interdyscyplinarne Studia Polarne prowadzone przez Centrum Studiów Polarnych KNOW. Studia trwają cztery lata (osiem semestrów). Osoby przyjęte na studia doktoranckie będące obywatelami Unii Europejskiej lub posiadający Kartę Polaka będą otrzymywały stypendium w wysokości od 2 000 do 4 000 zł miesięcznie finansowane z KNOW.