List Headline Image
Updated by Granty Badania on Feb 21, 2015
Headline for Weekendowo o Nauce: 15.02-21.02.2015
 REPORT
11 items   1 followers   0 votes   303 views

Weekendowo o Nauce: 15.02-21.02.2015

Weekendowo o Nauce to cotygodniowa lista z informacjami z ostatniego tygodnia dla ludzi nauki. Można znaleźć w niej informacje praktyczne, ciekawe, przydatne w życiu codziennym, motywujące do działania a czasami także zabawne.

Jeżeli chcesz podzielić się ciekawym materiałem, podeślij link do niego na kontakt@granty-na-badania.com
Unijne dotacje powinny wspierać badania i rozwój
Polskie przedsiębiorstwa zbyt rzadko prowadzą prace badawczo - rozwojowe. W 2013 r. 2467 polskich przedsiębiorstw było aktywnych badawczo, a nakłady prywatne na B+R w relacji do PKB wyniosły 0,33 proc., przy średniej UE-27 wynoszącej 1,31 procent. 57 proc. tych nakładów było efektem zlecania prac B+R innym podmiotom, 43 proc.
Rząd zapłaci za naukę na najlepszych uczelniach świata. Kto ma szansę na stypendium?
Premier Ewa Kopacz wyśle setkę studentów na najlepsze uczelnie, głównie w Ameryce. W zamian młodzi naukowcy będą musieli przez pięć lat płacić w Polsce składki ubezpieczeniowe
Miliardy euro trafią do polskich naukowców. Rozpędzą gospodarkę?
fot: Pixabay.com Fundusze Europejskie na badania i rozwój będą głównie wspierały naukowców współpracujących z firmami. Wsparcie infrastruktury badawczej zostanie ograniczone - zapowiada Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O sposobach wydatkowania funduszy na naukę mówił wiceminister nauki Włodzisław Duch na posiedzeniu sejmowej Komisji Innowacyjności.
Dramat na uczelniach. Co drugi student nie jest w stanie podać nazwy kierunku, na którym studiuje
Poważny kryzys kierunków humanistycznych. Gdy ujawnialiśmy, że polscy studenci mają poważne problemy z kopiowaniem wpisów z Wikipedii, wydawało się, że gorzej być nie może. A jednak. - 48 proc. studentów kierunków humanistycznych nie jest w stanie podać nazwy kierunku, na którym studiuje, a co trzeci co prawda podaje nazwę, ale nieprawidłową - wynika z niejawnego raportu "Studenci 2014", który zamówiło ministerstwo nauki.
Dlaczego naukowcy kłamią? Im bardziej znany i szanowany zespół, tym trudniej podważyć jego badania
Laboratoria biologiczne były w ciągu ostatnich dziesięcioleci zarówno miejscem przełomowych odkryć, jak i poważnych skandali. Niestety, współczesna nauka o komórkach opiera się w wielu przypadkach na wielkim przekręcie. W 2014 roku obserwowaliśmy wzlot i upadek Haruko Obokaty. Japońska doktor kierowała własnym laboratorium w Centrum Biologii Rozwojowej Riken.
Polacy: pracoholicy Europy
Niezależnie od sposobu liczenia Polacy zawsze są w czołówce europejskich pracusiów. Nie odbiegają jednak za bardzo od pozostałych społeczeństw nowych krajów w Unii Europejskiej. Według ostatnich dostępnych danych OECD w 2013 r. przeciętny Polak przepracował 1918 godz. Rekordzistami są Meksykanie (2227 godz.), ponad 2000 godz. spędzają w pracy także mieszkańcy Chile.
7 porad, jak przygotować prezentację
Na początek zacznijmy od kilku rodzajów prezentacji, jakie zwykle czekają start-upowca: 1. Elevator pitch - krótka, trwająca zwykle ok. 30-60 sekund. Przydatna każdemu w bardzo różnych sytuacjach, ponieważ pozwala wyjątkowo zwięźle przedstawić czym się zajmujesz, na czym polega twój produkt lub usługa.
Nowe zasady punktowania monografii
Wczoraj odbyła się konferencja Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowej i MNiSW. Kilka słów podsumowania można znaleźć na stronie ministerstwa (również prezentacja do pobrania) - w trakcie konferencji była możliwość oglądania online wydarzenia, lecz wciąż nie zostało udostępnione nagranie całego spotkania (w zasadzie to nawet nie wiem, czy w ogóle zostanie udostępnione).
„Śmierć CV" | Eryk Mistewicz
12 marca 2014 r. Żądanie CV od kandydatów świadczy o tym, że nie warto z takim pośrednikiem lub w takim miejscu ubiegać się o pracę Cirruculum Vitae to jeden z tych dokumentów, które produkowane na metry mają dać wrażenie ubiegającym się o pracę, że zrobili wszystko, aby tę pracę zdobyć.
NOWOCZESNA DYDAKTYKA AKADEMICKA Kto Kogo Uczy?
Są nie­wąt­pli­we ana­lo­gie po­mię­dzy za­wo­dem ak­to­ra i na­uczy­cie­la. Choć obu łą­czy ele­ment wy­stę­pu/​per­for­man­ce, to jed­nak ak­tor za­zwy­czaj jest tyl­ko czę­ścią wi­do­wi­ska, w któ­rym re­ży­ser, sce­na­rzy­sta, sce­no­graf i sam sce­na­riusz pre­cy­zyj­nie wy­ty­cza­ją ocze­ki­wa­ne wzor­ce ode­gra­nia da­nej roli. Co wię­cej, choć w pra­sie fa­cho­wej po­ja­wia­ją się re­cen­zje, to jed­nak za­zwy­czaj wi­dow­nia wprost nie wy­sta­wia oce­ny ak­to­rom. Na­uczy­ciel aka­de­mic­ki jest o tyle w trud­niej­szej sy­tu­acji, iż w prze­ci­wień­stwie do za­wo­do­we­go ak­to­ra za­zwy­czaj nie ma za sobą kil­ku lat stu­diów przy­go­to­wu­ją­cych go do pro­wa­dze­nia za­jęć
Będą olbrzymie pieniądze dla młodych przedsiębiorców.
Nie masz więcej niż 35 lat, po głowie chodzi ci innowacyjny biznes, ale brakuje pieniędzy, by go rozkręcić? Z pomocą przyjdzie unijne wsparcie dla województw z Polski wschodniej. Świętokrzyskim liderem wartego 200 mln euro projektu chce być Kielecki Park Technologiczny.