List Headline Image
Updated by Fundacja WOŚP on Dec 01, 2013
 REPORT
65 items   7 followers   6 votes   505 views

Now! Go Online2

Organizacje, które wspólnie inspirowały się na Now! Go Online2

POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS

Program Polska Cyfrowa Równych Szans jest finansowany w ramach „Projektu systemowego - działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu", Działanie 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, którego realizatorem jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Stowarzyszenie "Miasta w Internecie".

Fundacja Aktywizacja

Centra Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Cel Fundacji: Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Fundacja BOŚ

Działamy na rzecz ochrony środowiska, promowania zrównoważonego rozwoju oraz ekologii. Wdrażamy zasady zrównoważonego rozwoju tak, aby podnoszenie standardów życia obywateli nie odbywało się kosztem środowiska naturalnego.

AFN Kraków

Fundacja została powołana w celu niesienia pomocy pokrzywdzonym, bezpańskim, chorym zwierzętom, wspierania wszelkich działań i organizacji mających na celu zwalczanie bezdomności oraz okrucieństwa wobec zwierząt, udzielania pomocy placówkom niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym oraz ochrony środowiska i ochrony zwierząt.

Akademia Liderów

Głównym celem działania i jest wspieranie postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych w istniejących organizacjach i przedsiębiorstwach a także pomoc w tworzeniu nowych przedsiębiorstw (start up) opartych na wiedzy i przetwarzaniu informacji.

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Wyobraź sobie świat, w którym ludzie ufają i pomagają sobie nawzajem, potrafią dzielić się z innymi i wspólnie rozwiązywać problemy. Czy jest to możliwe? Tak, dzięki nowoczesnej filantropii. Właśnie taki świat pomagamy budować.

Amnesty International

Międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom fundamentalnych praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publiczne rozgłaszanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom.

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

Głównym celem MBC jest stworzenie bezpłatnego dostępu do zdigitalizowanych materiałów bibliotecznych i archiwalnych poprzez Internet. Zasób MBC to przede wszystkim materiały ważne dla naszego regionu: varsaviana i mazoviana. Znaczące miejsce zajmuje w nim również dziedzictwo kulturowe. Dużą wagę w procesie digitalizacji przywiązujemy do ochrony zagrożonych zniszczeniem cennych, często unikatowych dokumentów, które chcielibyśmy niekomercyjnie udostępnić czytelnikom. W typowaniu materiałów do digitalizacji szczególną uwagę zwracamy na oczekiwania naszych użytkowników, w głównej mierze studentów, uczniów oraz badaczy regionu.

Biblioteka na Koszykowej - Strona główna

Biblioteka popularnie zwana „Biblioteką na Koszykowej” jest jedną z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce. Powstała w 1907 r. z inicjatywy społecznej, jako nowoczesna książnica naukowa przeznaczona dla wszystkich. W 1914 r. otrzymała własny gmach ufundowany przez Eugenię Kierbedziową i wkrótce stała się ośrodkiem życia kulturalnego w Warszawie.

Czapski Art Foundation

Czapski ArtFoundation tworzy przestrzeń do wszechstronnego rozwoju artystów realizując Interdyscyplinarne Projekty przy współudziale przedstawicieli Biznesu, Nauki, Sztuki oraz Sektora publicznego i społecznego.
Propagujemy idee międzysektorowego partnerstwa, etyki w Biznesie, humanizmu, tolerancji oraz wszechstronnego Rozwoju możliwego dzieki dobieraniu najskuteczniejszych Narzędzi promujących utalentowanych twórców niszowych oraz komercyjnych.

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia,fundacja dla dzieci, 1 % dla fundacji -

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia we Wrocławiu działa od roku 1988. Status organizacji pożytku publicznego uzyskała jako pierwsza naDolnymśląsku 10 lutego 2004 r.

Federacja Polskich Banków Żywności

Misją Federacji jest przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz zmniejszanie obszarów niedożywienia w Polsce poprzez działalność własną i wspieranie członków Federacji.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR - corporate social responsibility) jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska.

Fundacja nauka sport rekreacja

celu wspierania działalności Zespołu Szkół w Celestynowie. Jej zadaniem jest wzbogacanie możliwości edukacyjnych młodzieży, ze szczególnym naciskiem na rozwój zainteresowań, zdolności, sportu i rekreacji, jak również inspirowanie i wspieranie działalności mającej na celu doskonalenie bazy i życia szkoły.

Fundacja Druga Strona Lustra

Jesteśmy zespołem młodych ludzi o wykształceniu psychologicznym i socjologicznym. Doświadczenie w pracy z dziećmi i nastolatkami każdy z nas budował inaczej, jednak w sposobie myślenia o nich zgadzamy się z Januszem Korczakiem: "nie ma dzieci - są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć."

35. PZU Maraton Warszawski

Fundacja zajmująca się od wielu lat organizująca maratonu Warszawskiego oraz innych mniejszych imprez sportowych .

Fundacja Potrafię Pomóc

Fundacja „Potrafię pomóc" na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi powstała dzięki wspólnej inicjatywie rodziców dziesiątki fantastycznych dzieciaczków.

Fundacja Rodzice Przyszłości - Fundacja Rodzice Przyszłości

Misją fundacji jest przekazywanie rodzicom wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im stworzyć silną i szczęśliwą rodzinę oraz umożliwią prawidłowy i zrównoważony rozwój ich dzieci. Przekazując kompleksową wiedzę z zakresu rozwoju dziecka, wykorzystujemy nowoczesne i interaktywne formy komunikacji, aby pomagać rodzicom ewoluować, stawać się lepszymi ludźmi, którzy wychowają swoje dzieci tak, aby wyrosły na dobrych, mądrych, zdrowych i szczęśliwych ludzi.

Wspieranie zdrowego rozwoju dzieci
Upowszechnianie wiedzy z zakresu edukacji i rozwoju dzieci oraz wiedzy psychologicznej i wychowawczej
Propagowanie idei świadomego rodzicielstwa.

Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko

Głównym celem jest pomoc dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Art Humanitatis

Zajmuje się wspieraniem Kultury i Sztuki w Polsce i na Świecie. Organizacja i promocja wydarzeń kulturalnych, zwiększaniem możliwości uczestnictwa w sztuce różnych grup społecznych. W kręgu zainteresowań żart Człowiek, sztuka bycia człowiekiem, jego rozwój w każdym aspekcie.

Fundacja Bonum et Sapientia

W celu łączenia sił dla czynienia dobra dla innych, zwłaszcza wspierania rozwoju duchowego, edukacyjnego i społecznego dzieci i młodzieży i ośmielania ich do mądrego i dobrego życia oraz w celu wspierania tych, którzy podejmują trud, aby wzrastać, a którzy nie odnajdują się w w wielkich instytucjach i strukturach współczesnego świata, a także dla tych, którzy są chorzy, starzy lub pozbawieni pracy tworzymy Fundację „
et Sapientia” (Dobro i mądrość)

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Zajmuje się promocją projektów edukacyjnych w ramach samorządu uczniowskiego i wolontariatu.

Fundacja Dla Polonii

Fundacja „Dla Polonii” stara się skupić wokół tych idei i celów - wspierania Polaków na Wschodzie na polu edukacji i kultury - jak najwięcej ludzi dobrej woli, którzy czują więź historyczną i uczuciową z nimi, a także solidarność patriotyczną i społeczną.

Fundacja Dobra Sieć

najważniejszymi celami są rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocja nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego w Polsce.