List Headline Image
Updated by DOL English on Oct 09, 2021
 REPORT
DOL English DOL English
Owner
5 items   1 followers   0 votes   0 views

Đáp Án & Giải Thích Cambridge IELTS 16 | IELTS Listening Practice @dol.vn - Học Tiếng Anh Free - Chất lượng Premium

Xem giải thích chi tiết của IELTS Online Test Cambridge IELTS 16 được lấy từ cuốn sách Ielts Cambridge IELTS 16. Giải thích được trình bày bằng Linearthinking được-cục-sỡ-hứu-trí-tuệ-công-nhận của DOL, và với giao diện dễ nhìn và dễ hiểu với các thí sinh IELTS.
#dol #CambridgeIELTS16

Source: https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts

1

Đáp Án và Giải Thích Cambridge IELTS 16 - Reading Test 1 | IELTS Listening Practice @ dol.vn - Học Tiếng Anh Fre...

Đáp Án và Giải Thích Cambridge IELTS 16 - Reading Test 1 | IELTS Listening Practice @ dol.vn - Học Tiếng Anh Fre...

https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/ielts-online-test-answer-key-cambridge-ielts-16-test-1-reading

Xem giải thích chi tiết của IELTS Online Test Cambridge IELTS 16 - Reading Test 1 được lấy từ cuốn sách Ielts Cambridge IELTS 16. Giải thích được trình bày bằng Linearthinking được-cục-sỡ-hứu-trí-tuệ-công-nhận của DOL, và với giao diện dễ nhìn và dễ hiểu với các thí sinh IELTS.

#dol #CambridgeIELTS16-ReadingTest1

4

Đáp Án Và Giải Thích Why We Need To Protect Polar Bears | IELTS Reading Practice @ dol.vn - Học Tiếng Anh Tư Duy - Nộ...

Đáp Án Và Giải Thích Why We Need To Protect Polar Bears | IELTS Reading Practice @ dol.vn - Học Tiếng Anh Tư Duy - Nộ...

https://www.dol.vn/ielts-reading-practice-answer-key-why-we-need-to-protect-polar-bears-cambridge-ielts-16-test-1-passage-1

Xem giải thích chi tiết của IELTS Reading passage Why We Need To Protect Polar Bears được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 16 - Test 1 - Passage 1Giải thích được trình bày bằng Linearthinking được-cục-sỡ-hứu-trí-tuệ-công-nhận của DOL, và với giao diện dễ nhìn và dễ hiểu với các thí sinh IELTS.

#dol #WhyWeNeedToProtectPolarBears

7

Đáp Án Và Giải Thích The Future Of Work | IELTS Reading Practice @ dol.vn - Học Tiếng Anh Tư Duy - Nội dung Free - Ch...

Đáp Án Và Giải Thích The Future Of Work | IELTS Reading Practice @ dol.vn - Học Tiếng Anh Tư Duy - Nội dung Free - Ch...

https://www.dol.vn/ielts-reading-practice-answer-key-the-future-of-work-cambridge-ielts-16-test-1-passage-3

Xem giải thích chi tiết của IELTS Reading passage The Future Of Work được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 16 - Test 1 - Passage 3Giải thích được trình bày bằng Linearthinking được-cục-sỡ-hứu-trí-tuệ-công-nhận của DOL, và với giao diện dễ nhìn và dễ hiểu với các thí sinh IELTS.

#dol #TheFutureOfWork

8

Đáp Án Và Giải Thích Roman Tunnels | IELTS Reading Practice @ dol.vn - Học Tiếng Anh Tư Duy - Nội dung Free - Chất l...

Đáp Án Và Giải Thích Roman Tunnels | IELTS Reading Practice @ dol.vn - Học Tiếng Anh Tư Duy - Nội dung Free - Chất l...

https://www.dol.vn/ielts-reading-practice-answer-key-roman-tunnels-cambridge-ielts-16-test-4-passage-1

Xem giải thích chi tiết của IELTS Reading passage Roman Tunnels được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 16 - Test 4 - Passage 1Giải thích được trình bày bằng Linearthinking được-cục-sỡ-hứu-trí-tuệ-công-nhận của DOL, và với giao diện dễ nhìn và dễ hiểu với các thí sinh IELTS.

#dol #RomanTunnels

9

Đáp Án Và Giải Thích I Contain Multitudes | IELTS Reading Practice @ dol.vn - Học Tiếng Anh Tư Duy - Nội dung Free - ...

Đáp Án Và Giải Thích I Contain Multitudes | IELTS Reading Practice @ dol.vn - Học Tiếng Anh Tư Duy - Nội dung Free - ...

https://www.dol.vn/ielts-reading-practice-answer-key-i-contain-multitudes-cambridge-ielts-16-test-2-passage-2

Xem giải thích chi tiết của IELTS Reading passage I Contain Multitudes được lấy từ cuốn Cambridge IELTS Practice Test 16 - Test 2 - Passage 2Giải thích được trình bày bằng Linearthinking được-cục-sỡ-hứu-trí-tuệ-công-nhận của DOL, và với giao diện dễ nhìn và dễ hiểu với các thí sinh IELTS.

#dol #IContainMultitudes