List Headline Image
Updated by Monika Czaplicka on Aug 16, 2013
 REPORT
11 items   2 followers   0 votes   1.11k views

Kryzysy w social mediach

Lista dotycząca kryzysów w social mediach.

Macademian girl i jej pańszczyzna

Kry­zys może dotknąć nie tylko marek i firm, ale może doty­czyć rów­nież cele­bry­tów, czyli poje­dyn­czych osób. Z tego typu sytu­acją spo­tkała się znana blo­gerka Maca­de­mian Girl, która dodała na swoim fan­page (pra­wie 52 tysiące laj­ków) ofertę współ­pracy dla fotografów. Oferta Maca­de­mian Girl Kochani, w związku z prze­pro­wadzką do War­szawy, SZUKAM 3-4 OSÓB, DO STAŁEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE ZDJĘĆ NA BLOGA.

Kryzysy w Social Media

Playlist created by mepi.pl: Dotpay, Bing, Orange, Nikon, Empik i inni

Royal Canin i kryzys z męczeniem niedźwiedzia

Royal Canin musi pora­dzić sobie z rosnącą falą kry­tyki wywo­ła­nej polo­wa­niem na niedź­wie­dzia na Ukra­inie. Jak marka pora­dzi sobie z tą zagwozdką? O co cho­dzi z kry­zy­sem Royal Canin? Pod postem doty­czą­cym adop­cji kociąt poja­wiło się już kil­ka­dzie­siąt komen­ta­rzy. Nie doty­czą one jed­nak szczyt­nego celu akcji.

Asiana Flight 214 crash in SFO - Crises Management Case Study and Analysis

Asiana Airlines flight 214 crashed upon landing at San Francisco International Airport on June 6, 2013. Here is an analysis of the incident from a crises commun

6 Examples of Social Media Crises: What can we learn?

It is not uncommon for a large company to have to deal with a social media crisis and some handle them better than others. We recently hosted a webinar on How to Effectively Manage a Social Media Crisis which produced some interesting examples and highlighted what we can learn from them.

Trendning topic: #kryzyssm

Trending topic: #kryzyssm, czyli prezentacja o kryzysach social media na Twitterze. Przykładowe kejsy, porady, informacje oraz niezbędne narzędzia; prezentacja na Tweetup Polska 2013

Taco Bell employee licking photo explained

Taco Bell has issued a statement in response to a social media storm after its Facebook page was flooded with photos that show a store employee licking a stack of taco shells. The Fast Food giant, owned by Yum! Brands, says that the incident was part of an internal contest that went bad.

Fervex - przykład reakcji w social media na wpadkę produktową - Tematy - Marketing przy Kawie

Niemal każda decyzja dotycząca znanych, dostępnych marek i produktów zyskuje dziś pewien oddźwięk w social media. Niekiedy reakcje w Sieci bywają na tyle nasilone i żywiołowe, że ich komentatorom ciśnie się na usta słowo „kryzys". W ostatnich dniach maja dość głośno było o sprawie wycofywania z rynku leku Fervex.

Brak reakcji firmy na zachowanie konsumentów w social media - case Cilest

Popularnym tematem w ostatnich miesiącach stały się sytuacje kryzysowe, które dotykają znanych marek i produktów. Pojawiają się interesujące publikacje i raporty, jak chociażby raport Sotrendera z kwietnia br. „Kryzys w czasach Facebooka", który opisuje kryzysy i sytuacje, które błędnie mogą zostać za taki uznane.

Pleśń w Bobovicie

Pleśń w Bobo­vi­cie? Na stro­nie Pie​kielni​.pl poja­wił się list zanie­po­ko­jo­nego rodzica, który odna­lazł w swoim jedze­niu dla dziecka pleśń. Powia­do­mił o tym pro­du­centa, ale ten wyparł się pro­blemu. Na ich nie­szczę­ście Sane­pid potwier­dził obawy ojca. Potem już było tylko gorzej dla marki...

Kryzys Sokołowa

Kry­zys Soko­łowa zaczął się już w czerwcu, kiedy poja­wił się pierw­szy wpis Pio­tra zna­nego sze­rzej jako autora bloga „Kocham Goto­wać". Na fan­page marki dodał on swoją opi­nię, że tatar tej firmy jest nie­do­bry. Ponad rok póź­niej Soko­łów nadal zmaga się z tym pro­ble­mem. I jest coraz gorzej.