List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Sep 19, 2013
 REPORT
11 items   1 followers   0 votes   202 views

Pediatrie III. - 6. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

+Burg, F. D. : Current pediatric therapy

Generations of practitioners have turned to this reference for the most recent advances in therapeutic care - including medical and surgical therapies, preventive medicine, adolescent gynecology, and behavioral issues. Now, CURRENT PEDIATRIC THERAPY is more of a bargain than ever before! The 18th Edition includes access to a web site for convenient consultation wherever and whenever you need this guidance most!
Features the work of hundreds of today's leading experts in the field.
Presents practical, practice-enhancing tools including pre-diagnosis management information for the initial treatment and relief of symptoms · emergency care guidelines for acute care of the pediatric patient · and treatment boxes for quick reference.
Offers access to www.currentpediatrictherapy.com where you'll find the complete contents online, fully searchable · the text's entire collection of illustrations, downloadable into PowerPoint® for presentations · and more.
Adds sections on Dentistry, Orthopedic Surgery, Ophthalmology, and Behavioral Science.
Includes a new first section on Presenting Problems.

*Hrodek, O. : Pediatrie

Kniha představuje nové a ucelené zpracování pediatrických oborů a umožňuje interdisciplinární pohled na nejdůležitější oblasti péče o dítě a dospívající. Zprostředkovává pohled na stav oborů přehledně a didakticky jasným členěním a poskytuje snadný a rychlý přístup ke všem důležitým informacím v zájmu časné diagnostiky, ověřeného terapeutického postupu a dalšího sledování v oblasti primární péče s návazností na další stupně odborné a specializované péče.
Jednotlivé kapitoly jsou věnovány genetickým základům, problémům novorozence, intenzívní medicíně a přes speciální orgánově zaměřené sekce problémům dospívajících, otázkám psychologickým, psychiatrickým, psychosociálním, preventivním opatřením a laboratorní diagnostice. Renomované nakladatelství a zkušený autorský kolektiv předkládají dílo, které chce splnit aktualizované požadavky na denní praxi, na praktické vzdělávání v hlavních pediatrických oborech a současně chce být předpokladem pro další vzdělávání specializované jak v základním oboru pediatrie, tak v navazujících oborech s pediatrickým zaměřením. Dílo má sloužit všem, kteří ve své praxi jakýmkoliv způsobem přicházejí do styku s akutně nebo chronicky nemocným dítětem, se sledováním zdravotního stavu dětí a svojí činností chrání život a zdraví dětí a jejich rodin.

Janda, J. : Dětská nefrologie

Cílem této monografie z edice Trendy soudobé pediatrie je prezentovat vybraná aktuální témata z diagnostiky nefrologických onemocnění a významné nozologické jednotky, které jsou důležité pro praktické pediatry aktivní v primární péči i pro pediatry pracující na lůžkových odděleních. Pozornost je věnována genetickým aspektům nefropatií a uropatií, představeny jsou v současnosti používané vyšetřovací metody, zařazena je kapitola o funkčním vyšetření koncentrační schopnosti a použití desmopresinu a také o poruchách vnitřního prostředí. Velký prostor dostala problematika enurézy a poruch močení, opomenuta není ani dětská arteriální hypertenze, diagnostika a terapie nefrotického syndromu či u dětí velmi časté infekce močových cest. Autoři zařadili do svazku také kapitolu o častých poruchách metabolismu lipidů u nefropatií a o poměrně vzácném akutním selhání ledvin u dětí. Probrána je rovněž peritoneální dialýza, významně se podílející na léčbě chronického selhání ledvin. Závěrečná kapitola shrnuje etické otázky spojené s moderními terapeutickými metodami u dětí s chronickým ledvinovým selháním a psychosociální problémy u dětských nefropatií.

+Kliegman, R. : Nelson textbook of pediatrics (2007)

For nearly three quarters of a century, Nelson Textbook of Pediatrics has been the world's most trusted resource for best approaches to pediatric care. Now in full color for easier referencing, this New Edition continues the tradition, incorporating a wealth of exciting updates and changes-ensuring you have access to today's authoritative knowledge to best diagnose and treat every pediatric patient you see. Whether you're treating patients in the office or in the hospital, or preparing for the boards, Nelson Textbook of Pediatrics, 18th Edition is your comprehensive guide to providing the best possible care.
Get an enhanced focus on general pediatrics with editorial contributions from new editor Dr. Bonita F. Stanton.
Treat your inpatient and ambulatory patients more effectively with the absolute latest on new topics such as quality improvement and patient care safety *school violence and bullying * preventive measures * vitamin deficiencies * adolescent rape * effect of war on children * and more.
Improve your therapeutic skills with the newest knowledge on the principles of antibiotic therapy * antiviral therapy * antiparasitic therapy * antimycobacterial therapy * and others.
Understand the principles of therapy and which drugs and dosages to prescribe for every disease.
Locate key content more easily and identify clinical conditions quicker thanks to a new full-color design and full-color photographs.

+Lebl, J. : Dětská endokrinologie

Dnes se nám poprvé v historii naší pediatrie dostává do rukou soubor prací nazvaný Dětská endokrinologie jako součást edice nakladatelství Galén Trendy soudobé pediatrie.
Témata pokrývají téměř celou dětskou endokrinologii, dětské diabetologie se dotýkají okrajově. Pediatrickému evergreenu, růstu a vývoji, specifickým atributům dětství a dospívání, je věnováno dvanáct prací, nadledvinám čtyři práce, štítné žláze tři, některým poruchám vnitřního prostředí také tři, vztahům onkologie a dětské endokrinologie rovněž tři práce. Nechybějí tu ani aspekty molekulárně genetické a imunologické.
Autory jsou naši mezinárodně uznávaní pediatričtí endokrinologové i mladší pracovníci. Všichni patří k pracovní skupině dětské endokrinologie při České pediatrické společnosti. Navzájem spolupracují, pořádají společná sympozia.
Dnes ani úzce specializovaný dětský endokrinolog nestačí průběžně registrovat všechno nové, co světový výzkum a písemnictví v jeho oboru přinášejí. Čas od času si potřebuje udělat inventuru svých znalostí, doplnit je a znovu utřídit. Publikace, kterou právě držíte v rukou, dává k tomu příležitost.

*Lebl, J. : Preklinická pediatrie

Druhé, přepracované vydání původní učebnice pediatrické propedeutiky, kterou připravil kolektiv zkušených odborníků ze 2. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zaplňuje existující mezeru v pre- a postgraduálním vzdělávání. Text sleduje jednotlivá období vývoje dítěte, pojednává o výživě jednotlivých věkových kategorií, v rámci úvodu do neonatologie představuje typy novorozeneckých vyšetření a důraz klade mj. i na prevenci zdravotního postižení u dětí, a to jak na novorozenecký screening, preventivní prohlídky, imunizaci, tak na ochranu před sociálně patologickými jevy, jako jsou návykové látky, šikana či zneužívání dětí. Kniha by tak neměla chybět v knihovně žádného studenta lékařství, ale i lékaře-pediatra, neboť seznamuje s aktuálními poznatky v daném oboru.

*Muntau, A. : Pediatrie

Překlad - 4., plně přepracované a aktualizované vydání skvělé monografie s původním názvem Intensivkurs Pädiatrie, s více než 280 vyobrazeními a 130 tabulemi, kterou vydalo nakladatelství Elsevier...V posledních desetiletích se v pediatrii nashromáždilo velké množství nových znalostí, vyjasnily se mnohé patologické spojitosti, a byla vypracována a ověřena nová terapeutická doporučení. Tento vývoj přinesl sebou i potřebu mít tyto znalosti k dispozici v přehledné formě nejen pro studenty pediatrie, ale i pro pediatry v praxi, kteří potřebují osvěžit a doplnit svoje základní znalosti o vše nové a potřebné. Splnit tyto základní cíle se dokonale povedlo autorce této knihy. Publikace obsahuje vše důležité s velkým množstvím instruktivních obrázků a mnoho přehledných tabulek s vynecháním všeho nadbytečného.Vznikla tak základní učebnice v oboru - praktická a přehledná učebnice - příručka, kde medik, ale i graduovaný pediatr najde všechny znalosti, které jsou v oboru potřebné.

+Pozler, O. : Gastroenterologie

Nová řada postgraduálních textů v pediatrii je realizovaná ve spolupráci s Českou pediatrickou společností ČLS JEP a chce navázat na úspěšnou edici Pokroky v pediatrii. První svazek Trendů soudobé pediatrie uspořádal doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., a jeho obsahem je několik prací našich předních specialistů v oboru gastroenterologie.

7

+Sitzmann, F. C. : Pädiatrie : Duale Reihe

+Sitzmann, F. C. : Pädiatrie : Duale Reihe
Starý, J. : Dětská hematologie

Rychle narůstající poznatky ve všech oblastech lékařské vědy, rozvoj technologií a dostupnost nových metod zasahují hluboko do pochopení genetických základů a podstaty fyziologických a patologických jevů od prenatálního období přes novorozenecký věk až do dospělosti. Týká se to především pediatrie, která se stala širokým oborem, zahrnujícím stále více mezioborové spolupráce. Rozhodování o nejvhodnějším postupu, uplatnění optimálních algoritmů v rámci diagnostiky a diferenciální diagnostiky i volba racionálního, moderního přístupu k léčbě vyžadují neustálé prohlubování znalostí oboru.
Ve čtvrtém svazku Trendů soudobé pediatrie seznamuje okruh autorů - dětských hematologů - zájemce z řad pediatrů s novinkami v etiologii, patogenezi, diagnostice a léčbě některých vybraných nenádorových krevních onemocnění dětského věku. Vybrané kapitoly hematologie jsou oživeny kazuistikami, v nichž autoři přibližují mimořádné průběhy některých vzácných onemocnění.