List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Sep 19, 2013
 REPORT
4 items   1 followers   0 votes   63 views

Neodkladná péče - 6. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

+Pachl, J. : Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí

Dotisk učebnice pro studenty lékařských fakult a začínající lékaře obsahuje základní poznatky z oboru anesteziologie a resuscitace. Student se postupně seznámí s historií oboru, současnými metodami celkové i regionální anesteziologie, resuscitační péčí (je rozdělena podle jednotlivých orgánových systémů), principy léčení bolesti a přednemocniční neodkladnou péčí. Text doplňuje velké množství obrázků a grafů, které názorně přibližují skutečnosti popisované v jednotlivých kapitolách.

*Ševčík, P. : Intenzívní medicína

První vydání této monografie vycházelo z potřeby nabídnout nově se koncipujícímu oboru základní učebnici. Na její přípravě se podílela řada odborníků nejrůznějších klinických disciplín. Autoři vybrali takové okruhy problémů, se kterými se lze na našich pracovištích nejčastěji setkat. Publikace se ihned po vydání stala oblíbeným zdrojem informací nejen pro mediky, ale stala se i základní učebnicí v postgraduální přípravě v těch klinických oborech, jejichž součástí je problematika intenzívní medicíny.

Vydání přivítali i odborní recenzenti:
„Kniha Ševčíka, Černého,Vítovce a kolektivu je velice důležitým dílem, které především zdůrazňuje význam péče v intenzívní medicíně a péče o neodkladné stavy. Je velice dobře zpracována, napsaná čistou a jasnou češtinou, dobře členěná."
prof. MUDr. Jaroslav Počta, CSc.

„Monografie Intenzívní medicína je velmi dobrou příručkou pro lékaře, kteří pracují na jednotkách intenzívní péče. V české odborné lékařské literatuře chyběla souborná publikace, která by se zabývala v potřebné míře všemi aspekty intenzívní medicíny a shrnovala moderní informace, dostupné pouze v zahraniční literatuře. Důležitost vydání této knihy a zřízení speciálního oboru intenzívní medicína je patrné z příkladu vyspělých zemí, kde se neustále zvyšuje počet intenzívních lůžek a současně dochází ke zkracování hospitalizace u neakutních pacientů…"
MUDr. Petr Bezdíček

Toto druhé, rozšířené vydání obsahuje některé aktualizace v souladu s posunem názorů na danou problematiku. Nejvýznamnější změnou je zařazení nové kapitoly na téma neodkladné resuscitace dospělých i dětí, která vychází z nových, mezinárodně platných pravidel tohoto oboru.