List Headline Image
Updated by sonia-mates-classroom on Oct 14, 2019
 REPORT
19 items   1 followers   0 votes   0 views

legislació_curs direcció 19_20

Recull de la normativa

1

Procedimenat administratiu comú

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP) que va entrar en vigor el 2 d'octubre de 2016 substituint a l'anterior Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPA).

2

Lleis educatives vigents 1

La *LODE *des de la seua publicació en 1985, ha estat modificada per successives lleis orgàniques d'educació fins a l'actual LOMQE. Actualment té com continguts encara vigents les denominacions generals i específiques dels centres, els centres en l'estranger i la tipologia dels centres per la seua titularitat, els Consells Escolars com a elements de participació, la Conferència Sectorial d'Educació, els concerts educatius i les competències de l'Estat i de les administracions locals.

3

Lleis educatives vigents 2

La LOE publicada en 2006, ha sigut modificada àmpliament per la LOMCE-2013, però contínua vigent en els aspectes no modificats, així com en els de nova redacció. Per a la seua consulta el més pràctic i aconsellable és el seu text consolidat en data de hui i que es pot accedir per mitjà de l'adreça electrònica: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-7899. Regula els principis i finalitats de l'educació, l'organització de les ensenyances i de les seues etapes, l'equitat i l'alumnat amb NEE, el professorat, els centres docents, la participació, autonomia i govern dels centres, l'avaluació del sistema educatiu, la inspecció i els recursos econòmics.

4

Lleis educatives vigents 3

La LOMQE és l'última llei orgànica d'educació vigent publicada, al desembre de 2013 i que es caracteritza per tractar-se d'una llei que modifica de manera àmplia la llei orgànica anterior, la LOE, en 106 ocasions a través del seu article únic. En les seues disposicions addicionals regula aspectes relacionats amb els centres autoritzats per a impartir les modalitats de batxillerat, amb els requisits per a participar en els concursos de mèrits per a la selecció de directors,…. En les seues disposicions finals establix modificacions en la Llei Orgànica d'Universitats de 2001, en la Llei Orgànica de Finançament de les comunitats autònomes (LOFCA) i especialment en la LODE, en els aspectes relacionats amb els centres concertats (facultats del director, composició dels consells escolars, nomenament dels directors, selecció del professorat i incompliment d'obligacions derivades).

5

Jerarquia ???

 • Constitució
 • Lleis educatives (4 vigents estatals [LODE, LOCFP, LOE i LOMCE]; només 6 comunitats tenen la seua llei autonómica. La valenciana està en procés)
 • Reglaments ( són els decrets, ordes i resolucions). Poden ser estatals o autonòmics.
6

Reglaments ( decrets, ordes i resolucions)

Regulen aspectes molt diversos de matèria educativa, però destaquen per la seua importància temàtica els relacionats amb les ensenyances mínimes o currículum bàsic de les etapes educatives (normes de caràcter bàsic), admissió d'alumnes i normes de preinscripció i matrícula, convivència i drets i deures dels alumnes, organització i funcionament dels centres, reglaments orgànics dels centres, autonomia dels centres, direcció de centres, ordenació i desenrotllament curricular de les etapes educatives, avaluació d'alumnes per etapes educatives, avaluació de centres, avaluació docent, gestió econòmica, calendari escolar, requisits mínims de centres, servicis escolars de transport i menjador, servicis educatius, associacionisme d'alumnes i de pares, diversitat i educació especial, especialitats docents i del professorat,….

7

Reglaments

 • Reglament orgànic de centres (o en el cas de Catalunya, decret regulador de l'autonomia dels centres), regulen aspectes dels centres docents, com a documents de gestió, òrgans unipersonals de direcció i coordinació, òrgans col·legiats de participació, òrgans de coordinació docent, tutories, convivència i règim disciplinari dels alumnes, ús d'instal·lacions escolars,…
  • Instruccions para l'organització i el funcionament dels centres (o en el cas de Catalunya, Documents per a l'organització i gestió del centre), regulen les actuacions de gestió i funcionament dels centres, establixen protocols d'actuació específics per a determinades situacions, arrepleguen resums normatius,…
  • Admissió d'alumnes i normes de preinscripció i matrícula, regulen els processos d'admissió i matrícula de l'alumnat de manera detallada, barems, protocols,…
  • Convivència i drets i deures dels alumnes, regulen les actuacions més significatives en relació amb els processos de convivència en els centres, així com els protocols d'actuació i règim disciplinari de l'alumnat, en aquells àmbits territorials que no es regulen en els reglaments orgànics o d'autonomia de centres,…
  • Direcció dels centres, establixen i regulen les competències, funcions i atribucions dels directors dels centres, el seu procés d'elecció i nomenament, avaluació i consolidació de la funció directiva,…
  • Calendari escolar, regulen la gestió del temps de l'any escolar, els horaris tipus, el període vacacional i festiu, les modificacions excepcionals,…
  • Requisits mínims de centres, establixen els mínims exigibles als centres en els aspectes funcionals de les instal·lacions, recursos humans, ràtios,…
  • Associacions de pares i mares d'alumnes, regulen els objectius de les associacions, com formar part de les mateixes, la finalitat, les seues funcions i competències i les seues actuacions en la vida i gestió dels centres.
  • Associacions d'alumnes, regulen de la mateixa manera que les anteriors, el referent a l'alumnat. Gestió econòmica, regulen la gestió i activitat econòmica dels centres, la seua gestió pressupostària, així com els protocols i documents de justificació econòmica.
  • Servici escolar de transport i menjador, regulen les condicions per a poder acollir-se a este servici, així com les característiques i protocols d'actuació de les empreses de transport, de subministrament i càtering, condicions higienicosanitàries, …
  • Servicis educatius, en general regulen els servicis de suport als centres i al procés d'ensenyança en particular (centres de professors i de recursos, equips d'assessorament psicopedagògics,…
  • Diversitat i educació especial, regulen l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE), la identificació, avaluació i determinació de les NEE, procediments d'escolarització, recursos personals i tècnics, escolarització compartida, programes individualitzats,…
  • Ordenació i desenrotllament curricular de les etapes educatives, regulen i determinen l'ordenació curricular de cada una de les etapes educatives (infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació professional), els seus objectius i competències, metodologies aplicables, atenció a la diversitat, avaluació, estructura de les ensenyances per matèries, continguts,…
  • Avaluació del procés d'ensenyança de l'alumnat, regulen de manera específica el procés d'avaluació de cada etapa educativa, coordinació entre etapes educatives, activitats de reforç i recuperació, protocols documentals, pas de cursos, canvis de centre,…
  • Avaluació docent, regulen l'avaluació docent en general i els casos específics, de personal interí, de pràctiques, de participació en concursos de mèrits,…
  • Especialitats docents del professorat, regulen amb caràcter de norma bàsica, les especialitats docents dels mestres (RD. 1594/2011 de 4 de novembre) i del professorat d'ensenyança secundària (RD. 1834/2008 de 8 de novembre),...
8

Normativa aplicable al personal funcionari i laboral

Marc de la Funció Pública derivat de la Constitució, la Llei 7/2007 de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) publicada en el BOE del 13 d'abril.La Comunitat Valenciana es regix per la Llei 10/2010 de 9 de juliol (DOCV del 14 de juliol) que s'amplia amb la Llei 11/2017.

Esta normativa específica autonòmica de Funció Pública, regula fonamentalment els drets i deures dels funcionaris, les llicències i permisos, les situacions administratives, així com el règim disciplinari, que es complementa amb les resolucions i instruccions de les respectives conselleries o Departaments d'ensenyament per a cada curs escolar.

L'EBEP (Estatut Bàsic de l'Empleat Públic), com a normativa bàsica regula els aspectes següents:

Concepte i classes d'empleats públics
Drets i deures dels funcionaris
Codi de conducta dels empleats públics
Accés i pèrdua de la relació de servici
Ordenació de l'activitat professional
Situacions administratives
Règim disciplinari
9

Drets i deures del personal funcionari i laboral

Drets individuals:

 • A la inamovilitat en la condició de funcionari de carrera.
 • A l'exercici efectiu de les funcions o tasques pròpies de la seua condició professional i d'acord amb la progressió aconseguida en la seua carrera professional.
 • A la progressió en la carrera professional i promoció interna segons principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat per mitjà de la implantació de sistemes objectius i transparents d'avaluació.
 • A percebre les retribucions i les indemnitzacions per raó del servici.
 • A participar en la consecució dels objectius atribuïts a la unitat on preste els seus servicis i a ser informat pels seus superiors de les tasques a desenrotllar.
 • A la defensa jurídica i protecció de l'Administració Pública en els procediments que se seguisquen davant de qualsevol orde jurisdiccional com a conseqüència de l'exercici legítim de les seues funcions o càrrecs públics.
 • A la formació contínua i a l'actualització permanent dels seus coneixements i capacitats professionals, preferentment en horari laboral.
 • Al respecte de la seua intimitat, orientació sexual, pròpia imatge i dignitat en el treball, especialment enfront de l'assetjament sexual i per raó de sexe, moral i laboral.
 • A la no-discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic, gènere, sexe o orientació sexual, religió o conviccions, opinió, discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 • A l'adopció de mesures que afavorisquen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • A la llibertat d'expressió dins dels límits de l'ordenament jurídic.
 • A rebre protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.
 • A les vacacions, descansos, permisos i llicències.
 • A la jubilació segons els termes i condicions establides en les normes aplicables.
 • A les prestacions de la Seguretat Social corresponents al règim que els siga aplicable.
 • A la lliure associació professional.

Drets individuals exercits col·lectivament:

 • A la llibertat sindical.
 • A la negociació col·lectiva i a la participació en la determinació de les condicions de treball. A l'exercici de la vaga, amb la garantia del manteniment dels servicis essencials de la comunitat.
 • Al plantejament de conflictes col·lectius de treball, de conformitat amb la normativa aplicable en cada cas.
 • Al de reunió.

Deures dels empleats públics

 • Els empleats públics hauran d'exercir amb diligència les tasques que tinguen assignades i vetlar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la resta de l'ordenament jurídic.
 • Actuar d'acord amb els principis següents: objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servici públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l'entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i hòmens.
10

Normativa pressupostària, financera, de contractació pública i de responsabilitat civil

Pressupost: és el document que arreplega de manera sistemàtica i quantificada la previsió dels ingressos i la capacitat màxima de gastos que es poden fer durant un exercici econòmic. Constituïx l'instrument de planificació econòmica del centre, és únic i inclou també els conceptes extrapressupostari i la seua vigència coincidix amb l'any natural.

Per a la seua elaboració i execució s'han de tindre en compte els principis següents:

 • Principi d'universalitat, s'han d'incloure en el pressupost tots els ingressos i tots els gastos.
 • Principi de claredat, el pressupost ha de tindre una estructura que permeta reconéixer la procedència dels ingressos i la finalitat dels gastos.
 • Principi d'especialitat qualitativa, tots els recursos previstos en el pressupost s'han d'assignar estrictament a les finalitats establides, mai a altres.
 • Principi d'exactitud, els recursos i els gastos arreplegats en el document pressupostari han d'ajustar-se al màxim possible als ingressos i gastos de la seua execució.
 • Principi d'equilibri pressupostari, tots els gastos pressupostats s'han de finançar pels ingressos ordinaris.
 • Principi d'unitat de caixa, tots els ingressos i pagaments s'han de centralitzar en una tresoreria única.

El cicle pressupostari engloba l'elaboració i aprovació del pressupost, les modificacions necessàries durant l'exercici pressupostari, la seua execució que es materialitza en la comptabilitat del centre, i la seua liquidació i avaluació.

El pressupost

s'elabora a l'inici de l'exercici pressupostari

per la direcció del centre i ho aprovarà, prèvia consulta preceptiva al Consell Escolar, abans del 31 de gener o bé a l'inici del curs escolar, segons les normatives reglamentàries de cada territori.

Tots els acords del Consell Escolar sobre qüestions pressupostàries s'han d'arreplegar en l'acta corresponent, en la que quede de manera explícita reflectit el contingut econòmic, afegint-se tots els annexos que convinga, les seues successives modificacions o la liquidació final.

El pressupost d'ingressos inclou totes les previsions de recursos que pot obtindre el centre durant l'exercici, per a finançar i fer front el conjunt de gastos. S'inclou:

 • El romanent del pressupost anterior.
 • Els ingressos afectats un fi determinat. En este cas només es poden destinar al pagament dels gastos per a la finalitat per a la que s'han sigut atorgats.
 • Les aportacions per a material escolar i eixides programades dins de l'activitat reglada, les aportacions de l'AMPA i les indemnitzacions d'assegurances.
 • Els ingressos aportats per les famílies per a sufragar els gastos d'excursions, eixides, colònies i activitats semblants no gratuïtes que tinguen la consideració d'activitat del centre, s'han d'incloure en les partides extrapressupostàries i crear les subpartides corresponents.
 • També s'inclouen, formant part dels conceptes extrapressupostaris, el tractament de l'IVA i de l'IRPF.

- La gestió del menjador escolar i les activitats extraescolars, en el cas que siga el centre l'encarregat de portar-les a terme, s'implementaran en un pressupost i compte bancari diferenciada del pressupost del centre.

El pressupost de gastos inclou tots els gastos que efectue el centre, els fixos (electricitat, telèfon, aigua, calefacció, neteja,…) i els relacionats amb el seu funcionament ordinari (de reparació, conservació i manteniment,…), que en el cas dels centres d'educació infantil, primària i educació especial, tot allò que s'ha relacionat amb el manteniment, calefacció, neteja, seguretat,…, no s'inclouran perquè van a càrrec del municipi on es troben ubicats.

S'elabora d'acord amb la previsió d'ingressos i una vegada analitzat i avaluat el pressupost de gastos de l'any anterior, s'introduiran les modificacions necessàries per a obtindre millores en eficiència i eficàcia en la gestió econòmica del centre.

11

Elements de contractació pública

Elements de contractació pública
La contractació públicaregulada a nivell de normativa bàsica estatal per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902. També en el cas dels centres docents caldrà tindre en compte allò que s'ha establit per les Instruccions de les conselleries o Departaments d'Ensenyança i per les disposicions reglamentàries reguladores de la gestió econòmica dels centres docents.
Normativa de contractació pública.

Disposicions generals dels contractes públics

Entre altres destacar les següents més significatives:

 • Només se celebraran aquells contractes que siguen necessaris per al compliment i realització dels fins institucionals.
 • La duració dels contractes del sector públic haurà d'establir-se, tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament, podent preveure una o diverses pròrrogues.
 • Els contractes hauran d'incloure, necessàriament: la identificació de les parts, l'acreditació de la capacitat dels firmants per a subscriure el contracte, la definició de l'objecte del contracte, la referència a la legislació aplicable, l'enumeració dels documents que ho integren, el preu cert, la duració del contracte o les dates estimades per a l'inici de la seua execució i per a la seua finalització, les condicions de recepció, entrega o admissió de les prestacions, les condicions de pagament, el crèdit pressupostari amb càrrec a qui s'abonarà el preu,…
 • La contractació tindrà un caràcter formal, és a dir, en general no podran fer-se contractes verbalment i es formalitzaran d'acord amb el que establix la normativa bàsica vigent.
 • Només podran contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguen plena capacitat d'obrar, que no estiguen incurses en una prohibició de contractar i acrediten la seua solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
 • Els empresaris hauran de comptar, així mateix, amb l'habilitació empresarial o professional que, si és el cas, siga exigible per a la realització de l'activitat o prestació que es tracte.
 • No podran contractar amb el sector públic les persones en els que concórrega alguna de les circumstàncies següents: haver sigut condemnades per mitjà de sentència ferma per delictes d'associació il·lícita, corrupció en transaccions econòmiques, tràfic d'influències, suborn, fraus, delictes contra la Hisenda Pública i la seguretat social; haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari i haver sigut declarades insolvents en qualsevol procediment; haver sigut sancionades amb caràcter ferm per infracció greu en matèria de disciplina de mercat, en matèria professional o en matèria d'integració laboral i d'igualtat d'oportunitats i no discriminació de les persones amb discapacitat o per infracció molt greu en matèria social, incloses les infraccions en matèria de prevenció de riscos laborals; no trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o done-la Seguretat Social,….
 • L'objecte dels contractes haurà de ser determinat i no podrà fraccionar-se amb la finalitat de disminuir la quantia del mateix i eludir aixina els requisits de publicitat o els relatius al procediment d'adjudicació que corresponguen.
 • El preu del contracte podrà formular-se tant en termes de preus unitaris referits als distints components de la prestació o a les unitats de la mateixa que s'entreguen o executen, en tot cas s'indicarà, com partida independent, l'IVA que haja de suportar l'Administració.

- Totes aquelles altres que s'establisquen de manera més detallada en la normativa bàsica abans mencionada, Real Decreto-Legislativo 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, per la qual cosa s'aconsella una consulta detallada d'esta en els casos de subscripció d'un contracte públic per part d'un centre docent, sense oblidar de l'assessorament que pot demanar-se de les unitats administratives dels servicis perifèrics de la Conselleria o Departament d'Ensenyança corresponent.

12

Responsabilitat civil

Responsabilitat civil és l'obligació de respondre pecuniàriament dels actes realitzats per un mateix o per altres. Responsabilitat que es traduïx en una indemnització de danys i perjuís.
Esta responsabilitat pot nàixer per incompliment de l'obligació concreta d'un contracte (responsabilitat contractual) o perquè es produïsca un dany o perjuí derivats d'un delicte o quasidelicte (responsabilitat extracontractual).

Per a analitzar la responsabilitat extracontractual haurem de tindre en compte els articles 1.902, 1.903 i 1.904 del nostre Codi Civil:

«El que per acció o omissió causara dany a un altre intervenint culpa o negligència, estarà obligat a reparar el dany causat».

«La obligació que contempla l'article anterior és exigible, no sols per actes o omissions propis, sinó pels d'aquelles persones dels que s'ha de respondre».

«Las persones o entitats que siguen titulars d'un centre docent d'ensenyança no superior respondran pels danys i perjuís que causen els seus alumnes menors d'edat durant els períodes de temps en què es troben sota el control o vigilància del professorat del centre, exercint activitats escolars o extraescolars i complementàries».

«El que paga el dany causat pels seus dependents pot requerir d'eixos el que haguera satisfet. Quan es tracte de centres docents d'ensenyança no superior, els seus titulars podran exigir dels professors les quantitats satisfetes, si hagueren incorregut en dol o culpa greu en l'exercici de les seues funcions que foren causa del dany».

La responsabilitat extracontractual naix no sols per actes propis, sinó també per descuit o defecte de vigilància d'una altra persona.

Perquè es puga deduir responsabilitats per al professorat és necessari, en definitiva, que quede provada l'existència de Dol (és a dir, intenció, malícia) o Culpa (és a dir, negligència). Cas que es prove la inexistència d'estos dos requisits, deixarà de poder exigir-se-li qualsevol tipus de responsabilitat.

«...la responsabilitat...» cessarà quan... «proven que van emprar tota la diligència d'un bon pare de família per a previndre el dany».

13

Normativa relativa al menor

L'especial protecció i els principis d'actuació amb els menors: igualtat i respecte a l'interés superior del menor.La norma bàsica i fonamental referida als menors és la Convenció dels Drets del Xiquet (CDN), promulgada per les nacions Unides el 20 de novembre de 1989, i ratificada per Espanya el 30 de novembre de 1990.
Convenció dels Drets del Xiquet (CDN): https://www.unicef.org/argentina/spanish/7.- Convencionsobrelosderechos.pdf
Convenció dels Drets del Xiquet (CDN): https://www.unicef.org/argentina/spanish/7.- Convencionsobrelosderechos.pdf

Principi d'igualtat als menors immigrants els menors immigrants, també els irregulars, gaudixen dels mateixos drets que els menors nacionals. L'art. 3 de la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor (LOPJM) establix que: "Els menors gaudiran dels drets que els reconeix la Constitució i els Tractats internacionals [...] i de la resta dels drets garantits per l'ordenament jurídic, sense discriminació per raó de naixement, nacionalitat [... ] o qualsevol altra circumstància personal, familiar o social ".
Principi de l'interés superior del menor: l'article 3.1 CDN i també la EL 1/1996, LOPJM, art.11.2
establixen: "La generalització de l'interés superior del menor com inspirador de totes les actuacions que se'l relacionen, tant administratives com judicials”.
Respecte als centres docents i el professorat este principi implicaria, per exemple, que les actuacions a dur a terme davant d'un alumne accidentat seria la de prestar-li l'atenció que fóra possible en el centre docent i inclús acompanyar-lo a un centre sanitari en absència en eixe moment de la família. O en el cas de no arreplegar a un alumne al finalitzar les classes, un docent hauria de custodiar-ho fins que arribaren els seus pares, o bé, ho posarien de la policia local o dels cossos de seguretat perquè ells es feren càrrec del menor. En definitiva, la protecció als menors, el seu interés, ha de prevaldre sobre altres interessos o consideracions.
Dret d'accés a l'educació: tots els menors estrangers, independentment de la seua situació administrativa de residència, tenen dret a l'ensenyança bàsica, gratuïta i obligatòria, així com l'accés a tot tipus de beques i ajudes; també respecte als nivells d'educació postobligatoris "els menors estrangers que es troben a Espanya tenen dret a l'educació.", i en el 13 determina com a obligació dels ciutadans que si es detecta una situació de risc o possible desemparament d'un menor, o es coneix que no està escolaritzat o no assistix al centre escolar, es comunicarà a l'autoritat.

14

Els immigrants i el dret a l'educació

Tots els estrangers menors de 18 anys tenen el dret i el deure de l'educació en les mateixes condicions que els espanyols. Este dret comprén:

L'accés a una educació bàsica, gratuïta i obligatòria, i a l'obtenció de la titulació acadèmica corresponent.
L'accés al sistema públic de beques i ajudes de qualsevol tipus, com l'adquisició de llibres de text, de transport i menjador escolar.
15

El maltractament a menors i la resposta educativa

El maltractament a menors i la resposta educativa

Els centres docents són llocs propicis per a la detecció

 • Pel contacte directe i diari que hi ha amb ells

  • Per la confiança i consegüent comunicació franca que establixen, en la major part dels casos, amb els tutors/es
  • Per tindre tota la població infantil entre els 3 i els 16 anys escolaritzats. els centres docents també són institucions clau en la prevenció de les possibles situacions de maltractament infantil:

  Totes les persones que formen part d'un centre escolar haurien de conéixer les formes de previndre i detectar els maltractaments, així com els protocols d'actuació.
  Davant de les primeres sospites o indicis haurien d'arreplegar les observacions dels diferents professionals que estiguen en contacte amb el menor, per a ratificar o no les dites sospites o indicis. Atés que l'agressió o maltractament es produirà, habitualment, fora del centre, serà necessari derivar el cas per al seu estudi i tractament als servicis socials que corresponguen.
  Totes les persones i, en especial, els que per raó de la seua professió sàpien de l'existència de qualsevol maltractament a menors, ha de posar-ho de l'autoritat judicial o de l'organisme competent, que deu de garantir la reserva absoluta i l'anonimat del comunicant. Aixina es disposa en la EL 1/1996 de Protecció Jurídica del Menor (article 13) i amb contingut semblant trobaríem articles a les lleis de protecció de menors de totes les CCAA.

Tipus de maltractaments

 • Maltractament físic: qualsevol acció no accidental dels progenitors o de les persones que cuiden dels xiquets que els provoque danys físics o malalties.
 • Maltractament per negligència i abandó: les situacions en què les necessitats bàsiques del xiquet (físiques, socials i psicològiques) no són ateses de forma temporal o permanent per cap dels membres del grup convivent (alimentació, higiene, atenció mèdica, educació, vestit, vigilància, seguretat,…).
 • Maltractament psicològic o emocional: la situació crònica en què les persones adultes responsables del xiquet, amb actuacions o privacions, li provoquen sentiments negatius cap a la pròpia autoestima i li limiten les iniciatives (menyspreu continuat, rebuig verbal, insult, intimidació, discriminació,...).
 • Maltractament sexual: quan un xiquet o un adolescent és utilitzat per a satisfer els desitjos sexuals de l'adult, ja siga presenciant o participant en activitats sexuals que no comprén o per a les que no està preparat d'acord amb el seu desenrotllament.
 • Maltractament institucional: qualsevol procediment, actuació o omissió procedent dels poders públics, o bé derivat de l'actuació individual d'un professional, relacionat directament i indirectament amb el món del xiquet que pot generar situacions, per acció i/o omissió, que impedisquen el millor desenrotllament dels xiquets i dels jóvens.
 • Submissió quimicofarmacèutica: situació en què se sotmet el xiquet a qualsevol tipus de drogues i/o medicació sense necessitat mèdica i que li incapacita per al desenrotllament de l'autonomia, de la resistència o del control.
 • Explotació laboral: situació en què s'utilitza un xiquet o un adolescent en edat no laboral per a treballs o activitats que s'obtinga qualsevol tipus de guany. Pot anar des de la duresa física fins a la utilització passiva o activa per a la mendicitat.
 • Explotació sexual: es dóna quan s'obliga o induïx el xiquet o a l'adolescent a fer activitats de prostitució i/o pornografia.
16

La violència entre iguals, l'assetjament escolar

L'assetjament és una forma de maltractament basat en el desequilibri de poder; es pot definir com un abús de poder sistemàtic (Smith i Sharp, 1994), és a dir, que la idea de continuïtat o reiteració sempre va unida al concepte d'assetjament.

Per a considerar que es dóna una situació d'assetjament escolar o bullying, és necessari que concórreguen circumstàncies següents:

 • Atacs o agressions realitzats de forma repetitiva i inclús fora de l'horari escolar
  • Gratuïtat de l'agressió, no es dóna un conflicte d'interessos contraposats.
  • És una relació interpersonal que es caracteritza per un desequilibri real de poder o de força.
  • Els actes violents solen produir-se en grup. També es dóna assetjament escolar, sense concórrer violència física dins del comportament agressiu (atacs verbals, gestos, exclusió intencionada del grup ...), i també es dóna molta violència que no es pot catalogar com a assetjament escolar, per exemple, una baralla en el pati o una discussió entre persones que no es coneixen.Per tant la utilització de protocols es fa necessària.
17

Ciberassetjament o assetjament informàtic

És l'acte agressiu i intencionat dut a terme de forma repetida i constant al llarg del temps, per mitjà de l'ús de formes de contacte electròniques per part d'un grup o d'un individu contra una víctima que no pot defendre's fàcilment; (missatges de text, assetjament telefònic, correus electrònics, sessions de xat, programes de missatgeria instantània com el whatsaap, via pàgina web,….)
L'única forma efectiva d'*afrontar i previndre l'assetjament escolar *és treballant la convivència: la resolució pacífica dels conflictes, el respecte als drets dels altres, la lluita per a eradicar els estereotips sexistes ...
Importància de la convivència i el foment de la igualtat de gènere.

18

Mesures d'urgència i reparadores

La direcció del centre es responsabilitzarà de que es duguen a terme les mesures previstes, i informarà periòdicament la inspecció del grau de compliment de les mateixes i de la situació escolar de l'alumnat implicat.
Enfocaments diferents:

 • importància de la participació de les famílies i inclusió de mètodes coercitius de tipus punitiu, sense rebutjar per això el diàleg
 • estratègies per a l'entrenament de les destreses socials dels implicats, per això, es proposen programes d'habilitats socials específics tant per a la víctima com per a l'agressor, es tracta de que la víctima puga millorar la seua assertivitat i autoestima i l'agressor augmente l'empatia cap a la resta dels seus companys.
 • ajuda entre alumnes o de mediadors: consistix en la formació dels alumnes com a mediadors o consellers de tal forma que estos grups d'alumnes formats en tècniques d'escolta activa oferixen atendre altres companys amb problemes. També els professors que actuen com a coordinadors i supervisors del treball dels alumnes reben una formació específica.
19

Protocol d'actuacions en casos de maltractament de menors

Qualsevol professional que detecte una situació de maltractaments d'un menor haurà de posar-ho en coneixement d'un servici especialitzat que farà el seguiment del cas fora del centre i planificarà unes mesures a prendre o bé, si el fet revist molta gravetat, de les forces de seguretat, de les entitats de protecció de menors o de les instàncies judicials, Jutjat de Guàrdia o Fiscalia.
Cal seguir el protocol establert per l'administració educativa local.

Dues situacions tipus:
- Sospita, es comunicarà als Servicis Socials, que amb la col·laboració d'altres Equips d'Atenció a Menors establiran un diagnòstic que consistirà en una mesura administrativa de protecció, o bé, si la situació és greu, ho comunicaran a la policia o a les instàncies judicials.
- Evidència, es comunicarà a la policia, que al seu torn ho posarà del Fiscal o del Jutjat de Guàrdia que prendrà les mesures cautelars que corresponguen.

Sempre, davant de situacions de perill, es demanarà la intervenció dels servicis sanitaris, i si fóra necessari, es traslladarà al menor a un centre sanitari.