List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Mar 13, 2013
 REPORT
16 items   1 followers   0 votes   132 views

Neurologie - 5. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

*Ambler, Z. : Základy neurologie

Monografie je určena pro pregraduální výuku studentů lékařských fakult. Navazuje na opakované a praxí prověřené předchozí vydání skript, která se používají při výuce nejen na plzeňské Lékařské fakultě. Text je psán stručnou a věcnou formou, ale se snahou, aby byl výstižný, přehledný a obsahoval vše podstatné z klinické neurologie; pro snazší pochopení je doplněn více než 150 obrázky. Problematika neurologie je z didaktických důvodů rozdělena na dvě části - obecnou a speciální. V obecné neurologii je stručně zopakována základní neuroanatomie a fyziologie a je probírána symptomatika a syndromologie při postižení jednotlivých struktur a systémů centrálního i periferního nervstva. Propedeutika popisuje konkrétní postup neurologického vyšetření, včetně základního vyšetření nemocných v bezvědomí a vyšetření novorozenců a kojenců. Speciální neurologie se zabývá jednotlivými nozologickými jednotkami, respektive nozologickými skupinami. Pokrývá celou neurologii v rozsahu potřebném pro studenty všeobecného lékařství.

*Komárek, V. : Dětská neurologie

V dětské neurologii došlo v posledních letech k významnému pokroku. Tím, že se u dosud pouze klinicky definovaných jednotek (např. Rettův syndrom, Angelmanův syndrom, spinocerebelární ataxie) v současnosti otevřela možnost postavit diagnózu na podkladě molekulárně genetického vyšetření, mění se i celkový pohled na okruhy neurometabolických, neurodegenerativních a nervosvalových poruch. Nové poznatky v epileptologii přináší magnetická rezonance a video-EEG, moderní antikonvulzívní terapie zahrnuje antiepileptika 3. generace. Podstatné jsou pokroky v neuroonkologii, neuroimunologii a relativně nový je koncept neurovývojových onemocnění zahrnující dříve opomíjený autismus.
Tato publikace, koncipovaná jako vybrané kapitoly z dětské neurologie, nemá být a není kompletní učebnicí. Jednotlivá témata byla volena podle aktuálního programu výuky dětské neurologie s cílem poskytnout čtenářům základní orientaci v problematice a medikům podklad pro aktivní účast na přednáškách. Kapitoly upozorňují na odlišnosti neurologie dětí a dospělých a zahrnují osvědčené postupy vývojového neurologického vyšetřování novorozenců a kojenců

*Nevšímalová, S. : Neurologie

Učebnice neurologie, koncipovaná kolektivem autorů Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice, vychází z téměř šedesátileté tradice Hennerovy kliniky a podává ucelený přehled o šíři oboru. Vznikla v době, kdy výuka neurologie prochází na lékařských fakultách změnami, objevuje se její interdisciplinární propojení i vertikální návaznost na příbuzné psychiatrické, interní i chirurgické obory. Monografie je snahou o koncepčně ucelený a moderní pohled na onemocnění, která tvoří 30-40 % diagnostické náplně i v ordinacích praktického lékaře. Přes narůstající trend studia prostřednictvím internetu a CD je potřeba vhodné učebnice stále reálná.
Obecná část obsahuje základy jednotlivých funkcí centrálního i periferního nervového systému, syndromologii i klinické vyšetření včetně specifičnosti vyšetřovacích technik u kojenců a malých dětí. Paraklinická vyšetření se věnují klasickým metodám, které v diagnostice neurologických onemocnění mají dominantní postavení - zobrazovacím vyšetřovacím technikám, klinické neurofyziologii i klinické biochemii a likvorologii. Jsou sem zařazeny i perspektivní diagnostické metody, jako je neurogenetika či neuropsychologie.
Speciální část tvoří ucelený obraz diagnostického rozsahu oboru a zabývá se pokroky v diagnostice i léčbě jednotlivých onemocnění. Přínosem jsou klinické zkušenosti autorů z dlouholeté praxe vedení specializovaných center zaměřených na problematiku cerebrovaskulárních, extrapyramidových i demyelinizačních poruch a spánkové medicíny. Tato část textu zahrnuje i hraniční tematiku společnou s interními obory, psychiatrií, rehabilitačním lékařstvím a traumatologií. Součástí monografie je i vývojová tematika a vybrané kapitoly dětské neurologie.
Ačkoli učebnice byla původně koncipována pro studenty lékařství, její využití bude patrně širší i v rámci postgraduálního kontinuálního vzdělávání v neurologii. Částečné interdisciplinární zaměření umožňuje její využití i pro medicínsky příbuzné obory.

+Komárek, V. : Epileptické záchvaty a syndromy

Monografie poskytuje přehled aktuálního stavu znalostí o problematice epilepsie a odráží vývoj epileptologie zejména v oblastech základního výzkumu, etiopatogeneze, klasifikace, diferenciální diagnostiky, terapie a psychosociálního přístupu v terapii. V současné době je téměř třetina epileptických záchvatů a syndromů chybně diagnostikována a léčena. Velkou pozornost proto autor věnuje zejména diferenciálnědiagnostickým postupům při stanovení epileptických záchvatů a následně přesné klasifikaci.
Publikace je určena praktickým lékařům, pediatrům, neurologům, dětským neurologům a ostatním lékařům, kteří se s epileptickými pacienty setkávají v každodenní praxi.

*Pfeiffer, J. : Neurologie v rehabilitaci : pro studium a praxi

Publikace z pera našeho předního odborníka vyplňuje téměř několik desetiletí trvající mezeru na našem knižním trhu v této oblasti. Jedná se o základní učebnici pro moderní výuku rehabilitačních pracovníků všech stupňů. Poskytuje širokou paletu znalostí na vysoké odborné úrovni, které jsou potřebné z hlediska neurologického přístupu k rehabilitovaným. Knihu ocení i související profese a odborné směry jako jsou např. speciální pedagogové, logopedi, fyzio- a ergoterapeuti... Učebnice je rozdělena na část obecnou, kde např. kromě anatomie a neurofyziologie vysvětluje srozumitelným způsobem i komplikované neurologické příznaky. Ve speciální části informuje o základních problémech jednotlivých etiologických neurologických jednotek z klinického pohledu. Dotýká se i klinických obrazů, jejichž výskyt a význam je v současnosti menší, ale které se dosud právě v rehabilitaci u některých osob vyskytují.

+Tomek, A. : Neurointenzivní péče : praktická příručka (D)

Kniha je koncipována jako praktická příručka pro relativně nový obor neurointenzivní péče.
Je psána heslovitě, jasně odlišuje závazná doporučení odborných společností. Tam, kde doporučení podle medicíny založené na důkazech nejsou známa, prezentuje názor kapacit z oboru. Využívá množství strukturovaných návodů, algoritmů, schémat a tabulek pro jasný postup v případě nejrůznějších klinických situací možných na jednotce neurointenzivní péče. Formát knihy je zvolen podle velikosti kapsy lékařského pláště, bude mít tenčí papír, ohebné desky a zakulacené rohy.
Kniha má čtyři sekce. První je věnována organizaci péče v ČR. Druhá část obsahuje nutné neurointenzivní základy: vyšetření pacienta v bezvědomí, mozkovou perfůzi, nitrolební hypertenzi (včetně praktických návodů na léčbu edému mozku), neuroradiologické diagnostické minimum s praktickými tipy k hodnocení CT, MR a angiografie, detailní neurosonologickou část a přehledem komplexní neuromonitorace pacienta. Třetí část je věnována obecným intenzivistickým problémům pacientů s onemocněním mozku: např. poruchy kardiální, respirační, infekční. Dále jsou prakticky rozebírána specifika neurointenzivních pacientů s pohledu výživy, umělé plicní ventilace, hemostázy, časné rehabilitace, ale i špatné prognózy při nevratném postižení mozku. Čtvrtá speciální část detailně, a hlavně prakticky rozebírá základní diagnózy. Největší pozornost je věnována cévním mozkovým příhodám jako třetí nejčastější příčině úmrtí u nás. Na více než 50 stranách detailně naviguje v péči o tyto pacienty, včetně praktických tipů na nejnovější používané léčebné postupy (např. mechanické rekanalizace). Věnuje se ale i dalším diagnózám - neuroinfekcím, polyradikuloneuritidám, myasthenii gravis, míšním lézím, hydrocefalu, epilepsii a mnoha dalším.