List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Mar 13, 2013
 REPORT
14 items   1 followers   0 votes   123 views

Infekční lékařství - 5. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

*Beneš, J. : Infekční lékařství

Od vydání zatím poslední větší oborové publikace uběhlo téměř 20 let a od té doby byla objevena řada nových patogenů, zlepšily se diagnostické možnosti, u mnoha nemocí se přehodnotil celý přístup k terapii. Současně se změnila i koncepce infekčního lékařství. Všechny tyto trendy reflektuje tato monografie.
Několikasetstránková publikace sestává z pěti hlavních oddílů. V prvním jsou krátce zopakovány základní pojmy a souvislosti z příbuzných oborů - epidemiologie, klinické mikrobiologie a infekční imunologie. Druhý oddíl je věnován antiinfekční terapii. Třetí oddíl je nejobsáhlejší - podává charakteristiku jednotlivých mikroorganismů a nemocí, které vyvolávají. K popisu nemocí jsou připojeny i principy etiologické diagnostiky a kauzální léčby. Čtvrtý oddíl více odpovídá klinickým potřebám. Infekční nemoci jsou zde členěny podle orgánů a systémů. Jednotlivé kapitoly se zabývají klinickou syndromologií, podmínkami vzniku nemoci ze strany makroorganismu, diferenciální diagnostikou a zásadami komplexní terapie. Pátý oddíl pojednává o infekčních nemocech ve zvláštních situacích.
Autorský kolektiv tvoří 27 předních odborníků v oblasti infekčního lékařství. Kniha naplňuje požadavky na základní sumu znalostí pro pregraduální či postgraduální studium, zároveň však obsahuje i mnoho praktických postřehů a návodů, které ocení nejen infektologové, ale i lékaři pracující v jiných oborech.

*Ambrožová, H. : Diferenciálně diagnostické kapitoly z infekčního lékařství

Učební text je určený pro posluchače 2. LF Univerzity Karlovy. Druhé vydání zachovává stejnou koncepci jako vydání předchozí (Karolinum, 2003), náplně kapitol však byly nově zpracovány a doplněny nejen o nové klinické jednotky, ale i o současné diagnostické a terapeutické postupy. Skripta jsou zdrojem důležitých informací o charakteru a průběhu infekčních onemocnění. V jednotlivých kapitolách popisují diagnostiku meningeálního syndromu, diagnostiku bolestí hlavy, diagnostiku neuroinfekcí, diagnostiku poruch vědomí, diagnostiku uzlinového syndromu, diagnostiku infekcí horních a dolních cest dýchacích, diagnostiku komunitních pneumonií, diagnostiku akutního průjmu, diagnostiku onemocnění jater a ikterů, diagnostiku exantémů, diagnostiku a terapii febrilních stavů, diagnostiku horečky po návratu z tropů.Posluchačům lékařských fakult učební text pomůže nejen s orientací ve specifické problematice infektologie, umožní jim také seznámit se s širokou návazností infekčního lékařství na ostatní medicínské obory.

+Havlík, J. : Infekční nemoci

Druhé vydání úspěšné publikace plně uspokojí svým rozsahem nejen všeobecné lékaře a pediatry v terénu, ale i mladé lékaře, kteří se chtějí věnovat oboru infekčních nemocí, a kolegy z jiných oborů, kde je určitá odborná orientace v problematice infekčních chorob i antimikrobiální terapie nezbytná. V obecné části jsou vysvětleny povinnosti při výskytu infekčních nemocí a jsou zde probrána základní u nás používaná antiinfektiva. Ve speciální části jsou pak jednotlivé nákazy představeny podle postižených orgánů nebo systémů.

+Marek, J.: Farmakoterapie vnitřních nemocí

Již čtvrté, přepracované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace se všemi potřebnými informacemi z farmakoterapie je určeno pro lékaře všech odborností. Informace v publikaci naleznou ale také farmaceuti, lékárníci a studenti. Rychlý vývoj nových léků, léčebných postupů a rozvoj evidence based medicine vyžadoval od početného kolektivu autorů pod vedením editora prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc. velké úsilí. Minulá vydání získala několik významných ocenění odborných společností.

6

+Bálint, O.: Infektológia a antiinf ekčná terapia, 2. vyd., 2007

+Bálint, O.: Infektológia a antiinf ekčná terapia, 2. vyd., 2007

Publikácia poskytuje komplexný pohľad na ochorenia vyvolané živými (mikro)organizmami a ich produktmi, na kauzálnu terapiu a prevenciu. Je určená na pregraduálnu výučbu poslucháčov vyšších ročníkov lekárksych fakúlt a na postraguálne vzdelávanie všeobecných lekárov, internistov a pediatrov pri príprave na prvú atestáciu. Kapitoly 4 - 8 poskytujú praktické návody pre lekárov prvého kontaktu najmä praktických, všeobecných a rodinných lekárov.

+Hobstová, J. : Hnisavé meningitidy v dětském věku

Hnisavé meningitidy se vyskytují u dětí i dospělých na celém světě. Nejvyšší incidence je pozorována v nejnižších věkových skupinách a u těchto dětí mají meningitidy také nejhorší prognózu. V České republice je ročně hlášeno několik set případů hnisavé meningitidy ve všech věkových skupinách. Zpravidla polovina všech onemocnění se vyskytuje u dětí do patnácti let, nejvíce ohroženou skupinou jsou děti do pěti let a z nich nejvíce děti do dvou let věku.
Bakteriální meningitida je onemocnění, které zůstává pro lékařskou veřejnost stále výzvou. Navzdory antibiotikům s širokým antibakteriálním spektrem a dobrým průnikem do mozkomíšního moku trvá nejenom relativně vysoká úmrtnost, ale i neuspokojivý počet následků v neurosenzorické oblasti. Jen včasné stanovení správné diagnózy může tuto nepříznivou bilanci zlepšit.
Publikace nabízející souhrnnou informaci o tomto onemocnění může posloužit nejenom lékařům první linie, na kterých leží váha prvního diagnostického odhadu, ale i specialistům na lůžkových odděleních.

+Roháčová, H. : Neuroinfekce : minimum pro praxi

Infekce nervové soustavy patří mezi závažná onemocnění, která mohou postihnout jak centrální, tak periferní nervový systém. Autorka věnuje největší pozornost onemocněním, která se v ČR běžně vyskytují nebo která mají těžký, život ohrožující průběh či významný epidemiologický dopad. Okrajově zmiňuje nemoci, jež se u nás vyskytují vzácně nebo se objeví jako vzácná importovaná onemocnění.Publikace má sloužit především praktickým lékařům, neboť nabízí současný pohled na epidemiologii, diferenciální diagnostiku i léčbu neuroinfekcí. Může být přínosem i pro lékaře jiných oborů jako vodítko u nemocných s podezřením na infekční postižení nervové soustavy či pro studenty, kteří si chtějí své znalosti v této problematice prohloubit.

+Staňková, M.: Infekční lékařství. Minimum pro praxi, 2000 (B)

Infekční onemocnění provázejí lidstvo v celé jeho historii, mění se pouze jejich charakter a spektrum. Jsou a budou i nadále častou příčinou onemocnění dětí a pracovní neschopnosti dospělých. Kniha zachycuje celé aktuální spektrum problematiky infekčních nemocí, se kterými se praktický lékař může při své každodenní práci setkat. Hesla jsou uspořádána abecedně, u každého z nich je krátce zmíněna patogeneze nemoci, ale hlavní důraz je kladen na klinický obraz, diferenciální diagnostiku a léčbu.

11

+Dostál, V.: Infektologie

+Dostál, V.: Infektologie

Publikace objasňuje podstatu a smysl u nás nového oboru zvaného informační věda. v první části autor podává výklad tří klíčových pojmů : "informace, komunikace a myšlení". druhá část je úvodem do studia informační vědy.

+Staňková, M.: Repetitorium infekčních nemocí, 2008

Infekční onemocnění byla, jsou a budou. Mění se pouze jejich charakter a spektrum. Díky očkování byly sice některé infekce zcela vymýceny, objevují se však nová onemocnění jako legionelóza, lymeská borelióza, HIV infekce a v posledních letech třeba ptačí chřipka. Bylo by extrémně naivní si myslet, že nás dříve či později neohrozí další nemoci jako AIDS, Ebola či SARS. Kromě nově identifikovaných infekčních nemocí se znovu objevují onemocnění, o nichž jsme se domnívali, že jsou záležitostí minulosti. V posledních letech proběhly ve světě stovky epidemií, kromě jiných i epidemie cholery, žluté zimnice, dětské obrny či meningokokových infekcí. S rozvojem letecké dopravy přibývá importovaných nákaz. Varovná zpráva vydaná Světovou zdravotnickou organizací v srpnu 2007 doslova uvádí: „Infekce se šíří rychleji než kdykoli v dějinách." V ruce držíte knihu, která se snaží zachytit celé aktuální spektrum infekčních nemocí, se kterými se praktický lékař může při své každodenní práci setkat. Publikace je určena studentům medicíny, ale především lékařům pracujícím v pri­mární péči. Autoři zvolili abecední uspořádání hesel - u každého je zmíněna patogeneze nemoci, klinický obraz, diferenciální diagnostika i léčba. Vzhledem k závažnosti problému a četnosti výskytu infekčních onemocnění se kniha jistě stane užitečným pomocníkem nejen praktických lékařů.

+Beran, J. : Základy cestovního lékařství

Cestovní medicína je celosvětově uznávaná mezioborová lékařská specializace, zabývající se prevencí, diagnostikou a léčbou nemocí, které vznikly v souvislosti s cestováním. Knížka by měla sloužit jako základní příručka nejen pro infektology a epidemiology, ale i pro lékaře pracovního lékařství, praktické lékaře, dětské lékaře, internisty i lékaře ostatních oborů, kteří zabezpečují zdravotnickou přípravu a informace o ochraně zdraví u cestovatelů. Autoři se snažili shrnout nejdůležitější pokyny a rady, které mohou zabránit zdravotním problémům cestovatelů. Kniha by měla navíc doplnit znalosti lékařů, kteří se dnes mnohem častěji setkávají s u nás neobvyklými příznaky různých onemocnění nejen u cizinců, ale stále více u cestovatelů vracejících se z tropů či subtropů. Problematiku uvedenou v knize vyučují oba hlavní autoři v kursech cestovního lékařství v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.

14

+ Kol.: Infekční nemoci. Diagnostika a léčba v ambulantní praxi. RAABE, 2009

+ Kol.: Infekční nemoci. Diagnostika a léčba v ambulantní praxi. RAABE, 2009

Publikace Vás provede problematickými momenty diagnostiky a léčby infekčních nemocí. V současnosti při neustále se zvyšující rezistenci mikroorganismů vzrůstá potřeba indikovat léčbu racionálně - na základě faktů, která jsou v této publikaci obsažena.