List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Feb 20, 2013
 REPORT
16 items   1 followers   0 votes   124 views

Rehabilitace - 4. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

1

+Bromley, I.: Tetraplegia and paraplegia: Churchill Livingstone, 1998

+Bromley, I.: Tetraplegia and paraplegia: Churchill Livingstone, 1998
*Haladová, E. : Vyšetřovací metody hybného systému

Vyšetřovací metody představují objektivní hodnocení v práci fyzioterapeuta. Tento učební text má sloužit studentům v rychlé orientaci a objektivizaci hlavních vyšetřovacích metod.

+Janda, V. : Svalové funkční testy

Velmi úspěšná kniha, která se stala již po generace jednou ze stálých učebnic jak rehabilitačních lékařů, tak fyzioterapeutů. Vznikla ve snaze objektivizovat svalovou sílu a její změny způsobené poruchami hybnosti. Svalový test jako analytická metoda, zaměřená k určení síly jednotlivých svalových skupin, umožňuje vyvozovat hodnotné klinické závěry. Dílo je vyčerpávající, přitom přehledné a srozumitelné, proto je kniha stále žádána.

*Lewit, K. : Manipulační léčba v myoskeletální medicíně

Manuální medicína nemusí být pouze léčbou doplňkovou, ale v mnoha případech je i léčbou hlavní a někdy i jedinou.

*Liebenson, C. : Rehabilitation of the spine : a practitioner’s manual

The foremost authorities from chiropractics, orthopaedics and physical therapy present a practical overview of spinal rehabilitation. This clinical resource presents the most current and significant spinal rehab information, showing how to apply simple and inexpensive rehabilitation in the office. The updated Second Edition includes clinical/regional protocols and chapters on diagnostic triage, acute care, functional assessment, recovery care, outcomes, and biopsychosocial aspects.

*Marek, J. : Propedeutika klinické medicíny

V medicíně velmi rychle přibývá nových poznatků a léčebných postupů, což vede ke stále užší specializaci. Medicína však musí zůstat jedním celkem, protože v jejím ohnisku nejsou jednotlivé orgány či selhávající funkce, ale člověk. Proto by se měl každý uchazeč o lékařskou profesi nejprve seznámit s tím, co je celé klinické medicíně společné: se základními dovednostmi, principy a diagnostickými postupy, ale také s lidskými a společenskými souvislostmi, ve kterých bude pracovat. Autoři se v publikaci soustředili v tématech klasické interní propedeutiky na "technologii medicíny", důraz kladli na témata, která jsou vysoce aktuální, ale dosud nebyla zpracována, alespoň ne na přehledné pregraduální úrovni, jako jsou kvalita a účelnost péče, etické a právní aspekty klinické medicíny, informace a informační systémy, týmová práce, management ve zdravotnictví, spektrum nemocných.Kniha je určena především studentům prvních ročníků lékařství, ale i ostatních zdravotnických oborů, zvláště ošetřovatelství, ergoterapie a fyzioterapie.

9

+Morris, C. E.: Low back syndromes : integrated clinical manag.: McGraw-Hill Medical, 2005

+Morris, C. E.: Low back syndromes : integrated clinical manag.: McGraw-Hill Medical, 2005

Written by an interdisciplinary team, Low Back Syndromes is the first truly comprehensive multidisciplinary text for low back conditions. Because today’s patients expect their clinicians to possess an in-depth understanding of available treatments, this text covers the broad spectrum of clinical options currently available. From chiropractic to osteopathy, from medicine to physical therapy, from occupational medicine to evidence based health care, from psychology to surgery, from pain medicine to manipulation, from post-surgical rehabilitation to end-stage training of elite athletes, this is the first textbook to bring all the specialists together to allow clinicians direct access to state-of –the art standards of practice from a single source. Featuring internationally acclaimed contributors from a variety of specialties, this text is a practical guide for mastery of both traditional and newer techniques.

+Náhlovský, J. : Neurochirurgie

Publikace shrnuje současný stav vědomostí v oboru, který se za poslední dvě až tři desetiletí významně rozvíjel a měnil. Cílem autorského kolektivu je na postgraduální úrovni podat zhuštěnou formou ucelenou informaci o neurochirurgii a o nových názorech a postupech ve všech jejích rychle se vyvíjejících oblastech.
Monografie je členěna do čtrnácti kapitol. V nich se nejdříve souhrnně popisují obecné principy operační techniky a předoperační a pooperační péče v neurochirurgii, včetně specifických anesteziologických postupů. Zvláštní kapitola je věnována teoretickým otázkám tumorigeneze a klasifikaci nádorů v neurochirurgii, samostatná kapitola popisuje diagnostické a monitorovací metody. Ve speciální části se autoři věnují podoborům neurochirurgie - diagnostice a terapii nádorů a cévních lézí, zánětům a poraněním centrálního nervového systému. Dále jsou probírána onemocnění páteře a míchy, funkční a dětská neurochirurgie, postižení periferních nervů a epileptochirurgie.
Text doprovázejí četné ilustrace z pera neurochirurga, rozsáhlá obrazová dokumentace a přehledné tabulky. Na některých kapitolách se podíleli odborníci ze spolupracujících oborů radiologie, intervenční radiologie a neurologie, kteří tak přispěli k plastickému obrazu nemocí a vyšetřovacích či léčebných metod.
Kniha je obsáhlým a spolehlivým zdrojem informací pro neurochirurgy i odborníky ze spolupracujících specializací - zvláště neurology, ale též radiology, onkology či pediatry.

*Poděbradský, J.: Fyzikální terapie I.

Autorský tým (lékař a fyzioterapeut) moderním způsobem zpracoval tematiku, která na našem trhu delší dobu chyběla. Ve své publikaci předkládají souhrn moderní teorie fyzikální léčby a algoritmů jejího racionálního předepisování jak pro lékaře, tak pro fyzioterapeuty. U každého účinku fyzikální terapie je formou diagramů naznačena rozvaha, vedoucí k výběru optimální formy fyzikální terapie a jejích parametrů pro konkrétní klinický nález. Ve speciální části jsou uvedeny jednotlivé druhy fyzikální terapie pro potřeby soustavného studia.
Publikace je vhodná jako základní učebnice a je nezbytná i pro postgraduální studium jak v oborech FBLR/RMS, tak pro bakalářské - magisterské studium.
Kniha je doplněna 18 vloženými schématy, která jsou mimořádně užitečná v běžné každodenní praxi jak v ambulanci i u lůžka nemocného.

13

+Strong, J.: Pain : a textbook for therapists : Churchill Livingstone, 2002

+Strong, J.: Pain : a textbook for therapists : Churchill Livingstone, 2002

This is the first complete textbook designed for physiotherapists and occupational therapists on the topic of pain. It was developed for use in conjunction with the International Association for the Study of Pain's pain curriculum for OTs and PTs. The book addresses the nature of pain, the neuroanatomical and neurophysiological substrates of pain, the psychological aspects of pain, the lifespan approach to pain, pain measurement, pain and placebo, modalities for treating pain, and special topics in pain. It provides an overview of the physiological, psychosocial, and environmental aspects of pain experience across the lifespan. Aimed primarily at OTs and PTs the assessment and interventions issues pertaining to the perspectives of each profession are discussed in detail. The book is also relevant to the other health professions involved in pain management or intending to work in this area.

+Véle, F. : Kineziologie pro klinickou praxi

Autor ve své knize seznamuje čtenáře se základními kineziologickými poznatky a se způsobem jejich aplikace do praktické činnosti při vyšetřování funkcí pohybové soustavy. Dále se zaměřuje na zjišťování tzv. funkčních poruch, při kterých je výsledek objektivních vyšetřovacích metod normální, a přesto je přítomna porucha hybnosti.

+Vojta, V. : Vojtův princip

V polovině 20. století vypracoval Václav Vojta na základě pozorování změny spasticity při manipulaci s dítětem školního věku s infantilní spastickou diparézou terapeutický koncept - reflexní lokomoci. Léčba reflexní lokomocí představuje možnost zabránit vývoji infantilní cerebrální parézy a její fixaci hlavně u "ohrožených kojenců", kteří ještě spasticitu viditelně neprokazují, a je dnes neodmyslitelnou součástí moderní fyzioterapie v neurologii, ortopedii, chirurgii jak u dětských, tak u dospělých pacientů.

*Vojta, V. : Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku

Použití diagnostických a léčebných postupů V. Vojty má již u nás tradici a uplatňuje se na řadě pracovišť. Princip reflexní lokomoce může při včasné aplikaci zabránit patologickému motorickému, event. i mentálnímu, vývoji.