List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Mar 01, 2013
 REPORT
18 items   2 followers   0 votes   111 views

Lékařská etika a psychologie - 4. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

+Haškovcová, H. : Lékařská etika

Lékařská etika je v České republice od roku 1992 samostatným lékařským oborem a její výuka byla postupně zahájena nejen na všech lékařských fakultách, ale také na některých středních zdravotnických školách a povinně na všech vyšších zdravotnických školách. Své místo našla rovněž v celé řadě bakalářských studijních programů. Pravidelně je tematizována v postgraduálním vzdělávání. Rovněž na četných odborných konferencích a sympoziích je etické problematice věnována přiměřená pozornost.
Publikace Lékařská etika vyšla v prvním vydání v roce 1994 a stala se naší první a základní učebnicí. Obsahuje nejen historii vývoje oboru ve světě i u nás, ale především jeho současné problémy (kritéria experimentů na zvířatech a na lidech, právo na život, alternativní medicína, eutanázie aj.). Zvláštním přínosem jsou úplná znění etických kodexů a norem.
Obě předchozí vydání se setkala se značným zájmem, a proto nakladatelství přistoupilo k novému vydání, třetímu a doplněnému. Autorka text rozšířila a doplnila některá nová a aktuální témata, protože za tři roky bylo opět mnoho problémů názorově obohaceno, byly přijaty další významné dokumenty a v neposlední řadě též formulovány nové otázky v souvislosti s enormně se rozvíjejícím vědeckým výzkumem.

+Haškovcová, H. : Manuálek o etice a vstřícném chování

Manuálek dává základ pro učební texty etiky laboratorních pracovníků. Má širší záběr a je obecně prospěšný nejen laboratorním pracovníkům. Je navíc psán čtivou formou, která je pro autorku typická, a zcela jistě si najde zaujaté čtenáře i mimo laboratoře. Přejeme tomuto novorozenci šťastný a plnohodnotný život a především brzy další sourozence.
doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

5

+Sokol, J. : Malá filosofie člověka (skripta PF UK)

+Sokol, J. : Malá filosofie člověka (skripta PF UK)
6

+Spaemann, R. : Základní mravní pojmy a postoje

+Spaemann, R. : Základní mravní pojmy a postoje
7

+Thomasma, D.C.: Od narození do smrti

+Thomasma, D.C.: Od narození do smrti

Rozvoj biologie a medicíny v posledních letech s sebou přinesl spoustu etických problémů. Autoři se věnují tématům, s nimiž se lze v lidském životě setkat „od narození do smrti“ – zabývají se genetikou, transplantacemi, stárnutím, umíráním, péčí o umírající, eutanazií, pokusy na zvířatech, ekologií a vztahem populace a životního prostředí. Kniha je určena nejen odborníkům, nýbrž každému, kdo se v obtížné životní situaci setkává s touto problematikou.

+Virt, G. : Žít až do konce

Kniha je věnována etice umírání, smrti a eutanázie. Autor vychází z poznatků moderního lékařství, z evropských kulturních tradic i z koncepce důstojnosti každého člověka.

+Danzer, G. : Psychosomatika

O psychosomatice se s nadsázkou hovořilo jako o medicíně budoucnosti, protože odkrývá souvislosti mezi tělem a psychikou člověka a poukazuje na psychické pozadí řady somatických onemocnění. Dnes již byl psychosomatický pohled integrován v řadě medicínských oblastí. Autor nejprve uvádí do oblasti psychosomatiky, nastiňuje její historické kořeny i vývoj a charakterizuje jednotlivé školy a směry. V druhé části pak spolu se svými spoluautory rozebírá patnáct klasických psychosomatických onemocnění. Předností knihy je již to, že je napsána na způsob řady konkrétních sond do spletité oblasti lidského zdraví, četné kazuistiky dokreslují i příklady z literatury, historie apod. Autoři jsou navíc kromě psychologie či medicíny vzděláni i v oborech jako je filozofie, literární vědy a kulturologie.

+Křivohlavý, J. : Psychologie nemoci

Účelem publikace je seznámit čtenáře s psychikou pacienta, když se propadá do nemoci, či se jeho nemoc zhoršuje. Autor vychází z řady empirických studií domácích i zahraničních. Velká pozornost je věnována komplianci, tj. dodržování rad poskytnutých lékařem, a především osvětlení mechanismů, které toto dodržování podporují.

+Munzarová, M. : Zdravotnická etika od A do Z

Cílem textu, který je určen především pro studující lékařských a jiných zdravotnických oborů, je uvedení do problematiky ryze praktické. Etika je od pradávna až do současnosti nedílnou a neoddělitelnou součástí těchto profesí. Jsou proto důkladně rozebrány kořeny, z nichž lékařská etika v naší kulturní oblasti vychází, a její historie až do dnešních dnů. Cílem není rozbor myšlení nejrůznějších filozofů a filozofických směrů, které by se mohly na současnou zdravotnickou etiku aplikovat, tato oblast je přiblížena jen okrajově. Středem lékařství je setkání dvou lidí, které je a mělo by být i nadále určujícím fenoménem celé filozofie medicíny a její mravnosti. Lékařská (a zdravotnická etika) musí proto i dnes stát na jasných zásadách; jedná se o příliš podstatnou skutečnost, která nemůže být vydána zcela na pospas náhodným módním filozofickým proudům.
Pozornost je věnována nutnosti respektovat celost člověka ve všech jeho vzájemně provázaných dimenzích a jeho důstojnost, problematice svědomí, bolesti a utrpení, umírání a smrti, otázce práv člověka a práv nemocných. A na pozadí těchto úvah jsou přiblíženy konkrétní příklady dnešní tíživé problematiky v některých oblastech lékařství.
Veškerá uvažování jsou zcela v souladu s myšlením a doporučeními Světové lékařské asociace, která dnes velmi úzce spolupracuje s jinými organizacemi, v našem kontextu především s Mezinárodní radou zdravotních sester; a v rámci této aliance na prvním místě stojí společná problematika etická. V textu jsou připomenuty i některé dokumenty a publikace Rady Evropy, zaměřené na etiku pomáhajících profesí, jež rovněž souznějí s textem publikace. Snahou je nejen získání základních vědomostí, nýbrž především zvýšení citlivosti k etickým problémům v každodenní praxi a pomoc při kritické reflexi osobních hodnot a povinností ve vztahu k nemocnému.

+Kohák, E. : Svoboda, svědomí, soužití : kapitoly z mezilidské etiky

Nová kniha známého filosofa. Ve svých přednáškách Kohák volí čtivý esejistický tón, leč ne na úkor filosofické svědomitosti. Čtenář, který jeho úvahy pozorně sleduje, získá velmi dobrou orientaci v možnostech etiky spolu s důvody pro a proti každé z nich. Je to kniha pro každého, kdo bere vážně odpovědnost svobody a není ochoten táhnout slepě s davem. Zároveň je to ideální pomůcka pro každého, kdo má učit mladé lidi etiku, avšak odmítá je jen programovat podle té či oné šablony. Erazim Kohák poskytuje něco jiného: příručku pro soužití ve svobodě.

+Kohák, E. : Zelená svatozář : kapitoly z ekologické etiky

Autor (filosof, vysokoškolský učitel a ekologický aktivista) provádí čtenáře současnou diskusí o ekologické etice. Začíná pohledem na vztah lidstva k ostatním obyvatelům této země, "zvířatům", a od jeho rozboru přechází k zamyšlení nad vztahem lidstva k přírodě jako celku. Provádí čtenáře soudobými představami o přírodě a její hodnotě, poté pokračuje přehledem různých strategií ekologického aktivismu, a to jak "subjektivizujících", tak "objektivizujících". Druhé přepracované vydání.

+Ondok, J. P. : Bioetika, biotechnologie a biomedicína

V předkládané knize se autor zabývá problematikou, která v současné době nabývá – díky prudkému rozvoji moderních technologií – stále větší důležitosti. Text je rozdělen do dvou částí: v první se vymezuje bioetika a její východiska a definují se základní pojmy (lidský život, osobnost, zdraví, lékařská péče…). Druhá část je věnována aplikaci bioetických principů na různé situace (např. klonování, potrat, transsexualita apod.). U mnoha případů však neexistuje obecný konsensus a nabízejí se různé alternativy jednání. Při takovém rozhodování záleží na východisku, které zvolíme. Ondokova bioetika je založena na osobnostně orientované filosofii. Autor také uvádí teologická stanoviska, pokud existují. Kniha je určena jak zájemcům o aplikovanou etiku, tak studentům filosofických, teologických nebo lékařských fakult.

+Pollard, B. J.: Eutanazie - ano či ne ?

Autor knihy, Brian Pollard, je australský lékař, pracoval třicet let jako anesteziolog a příležitostně na jednotce intenzivní péče. Dalších pět let pracoval ve fakultní nemocnici v Sydney, kde se staral o hodně pacientů, kteří umírali nebo které čekal brzký konec. Za pomoci těchto pacientů, jejich rodin a četby napsal tuto knihu o eutanazii.

Kniha je rozdělena na jedenáct kapitol, předmluvu a dovětek. Kapitoly se ještě dělí na podkapitoly, které jsou uvedeny buď pojmem, nebo otázkou. Autor tam postupně rozebírá veškeré argumenty pro, ale i proti eutanazii.

Tento text byl zkopírován ze serveru: http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/brian-pollard/eutanazie-ano-ci-ne.html#ixzz2LQTI1jn5
Publikování nebo další veřejné šíření obsahu serveru Český-jazyk.cz je bez písemného souhlasu provozovatele výslovně zakázáno! Užití výhradně jen pro osobní účely je možné.

+Křivohlavý, J. : Poslední úsek cesty

V knize, která pojednává o problémech souvisejících se smrtí, se spojili psycholog a teolog proto, aby se pokusili najít vyvážený vztah k umírajícímu člověku. Publikace přináší řadu postřehů, rad a námětů z oblasti praktické a duchovní péče o umírající.

18

+Kol.: Bioetika – nová výzva pro politiku a společnost (sborník) (E)

+Kol.: Bioetika – nová výzva pro politiku a společnost (sborník) (E)