List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Feb 19, 2013
 REPORT
25 items   1 followers   0 votes   207 views

Interna - 4. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

*Dítě, P. : Vnitřní lékařství

Druhé, doplněné a přepracované vydání úspěšné učebnice vnitřního lékařství, jehož autory jsou zkušení pedagogičtí pracovníci Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, prezentuje v 17 kapitolách obvyklé spektrum interních specializací. Vlastní odborný text je doplněn řadou tabulek pomáhajících porozumět složitějším souvislostem. Učebnice je psána pěknou češtinou, text se velmi dobře čte a bude se jistě i dobře pamatovat. Jeho informační hodnota je vysoká, odráží moderní poznatky »state of the art«. Terapie, jíž je věnována velká pozornost, vychází z posledních doporučení odborných společností. Kniha je sice určena především pro studenty lékařských fakult, poučení v ní však naleznou i praktičtí lékaři a internisté.

*Klener, P. : Vnitřní lékařství. Svazek I, Propedeutika

Propedeutika vnitřního lékařství by měla být pouze průpravou k systematickému studiu, ve které se má student seznámit se základními principy vyšetřování nemocného. Ty jsou základním předpokladem pro diagnostiku vnitřních chorob. Dosud u nás vydávané učebnice propedeutiky byly většinou pojímány jako „malé interny“, včetně diferenciálně diagnostických úvah a popisu různých klinických syndromů. Bez znalosti systematické interny tak pro medika představovala mnohá tvrzení prázdné pojmy. Snažili jsme se proto připravit text, který by byl pouze průpravou ke studiu systematické interny. V obecné části jsme se soustředili na popis fyzikálního vyšetření a některých základních diagnostických metod. Zařadili jsme i kapitolu o zdravotnické dokumentaci a o právních problémech, se kterými se dnes stále častěji lékaři setkávají. Speciální část pak pojednává o zvláštnostech anamnézy a fyzikálního vyšetření v jednotlivých podoborech vnitřního lékařství, spolu se stručnou charakteristikou speciálních vyšetřovacích metod.

*Hradec, J. : Vnitřní lékařství. Svazek II, Kardiologie, angiologie /

Kardiologie změnila za poslední desetiletí dramaticky svoji tvář. Stala se mnohem invazivnější, objevily se nové, účinnější léky a léčebné postupy. Díky neuvěřitelně rychlému technologickému vývoji se nesmírně zdokonalily diagnostické i léčebné metody. (...) I přes nesporné úspěchy zůstávají kardiovaskulární onemocnění u nás, stejně jako v ostatních vyspělých zemích světa, stále hlavní příčinou smrti. Jsou odpovědné za více než polovinu všech úmrtí. Stejně tak jsou odpovědné za více než polovinu hospitalizací, a představují tak nesmírný problém nejen zdravotní, ale i ekonomický ve všech vyspělých zemích. Limitace finančních zdrojů vytváří složitý problém etický, daný rozporem mezi tím, co je moderní kardiologie i medicína jako celek nemocným schopna nabídnout, a co je ve finančních možnostech společnosti. Není tedy vůbec divu, že při neustále akcelerujícím pokroku medicíny učebnice rychle zastarávají. Poslední učebnice Kardiovaskulární onemocnění byla vydána v roce 1994, sepisována o rok dříve. Dočkala se opakovaných vydání a dotisků. Od jejich napsání uběhl v kardiologii celý věk. (...) Vznikla proto naléhavá potřeba sepsat zcela novou učebnici, která by odrážela současný stav znalostí. Učebnici, která by byla v souladu se současnými oficiálními doporučeními (guidelines) standardních postupů České kardiologické společnosti. Vycházeli jsme při jejím psaní především z názorů těch, kteří učebnici nejvíce potřebují a používají - studentů. Na základě jejich připomínek, že učebnice pro mediky nemůže mít stejný rozsah a obsahovat stejné kvantum informací jako ta, z níž se učí lékaři k první nebo druhé atestaci, jsme se snažili text zestručnit a postihnout to nejpodstatnější. Tato snaha se odrazila také v grafické úpravě textu - v jednotném přehledném členění všech kapitol, v často heslovitém zvýraznění nejdůležitějších informací, v množství tabulek, schémat a obrázků.

*Homolka, J. : Vnitřní lékařství. Svazek III, Pneumologie

Další svazek desetidílné učebnice vnitřního lékařství přináší stručnou a moderní učebnici oboru studujícího nemoci dýchacího ústrojí. Bude sloužit nejen pro potřeby výuky studentů 1. lékařské fakulty UK, ale nabízí základní přehled vývoje oboru v posledních pěti letech i pro oblast postgraduální výchovy.

*Jirásek, V. : Vnitřní lékařství. Svazek IV, Gastroenterologie, hepatologie

Tři zkušení autoři připravili moderní publikaci ze svých oborů a koncipovali ji zejména s ohledem na lékaře a studenty LF, kteří potřebují nové a přehledně utříděné poznatky o onemocněních jater, žlučníku a trávicího ústrojí. Dlouhodobé odborné i pedagogické zkušenosti autorů dávají záruku, že se publikace stane nejen základní učebnicí této části vnitřního lékařství, ale i základní praktickou příručkou pro všeobecné lékaře prvního kontaktu.

*Fučíková, T. : Vnitřní lékařství. Svazek V, Imunologie

Po dlouhé době vychází stručná a moderní příručka, koncipovaná s ohledem na lékaře a studenty LF, kteří potřebují nové a přehledně utříděné poznatky o tomto základním oboru medicíny. Dlouhodobé odborné i pedagogické zkušenosti autorky dávají záruku, že se publikace může stát základní učebnicí oboru, na rozdíl od mnoha jiných textů, které mají mnohdy tendenci význam tohoto oboru podceňovat nebo naopak přeceňovat.

*Klener, P. : Vnitřní lékařství. Svazek VI, Endokrinologie, poruchy metabolismu a výživy

Po dlouhé době vyšla stručná a moderní příručka z oboru endokrinologie, doplněná přehledem základních poruch metabolismu, koncipovaná s ohledem na lékaře a studenty lékařských fakult, kteří potřebují nové a přehledně utříděné poznatky o tomto základním oboru medicíny. Dlouhodobé odborné i pedagogické zkušenosti pracovníků III. interní kliniky dávají záruku, že se publikace může stát nejen základní učebnicí oboru, ale i základní praktickou příručkou pro všeobecné lékaře prvního kontaktu.

*Klener, P. : Vnitřní lékařství

Již čtvrté vydání úspěšné monografie shrnuje kromě základních poznatků z vnitřního lékařství též aktuální informace, o něž byly všechny jeho podobory v posledních letech obohaceny. Text je určen především ke studiu postgraduálnímu, ale nepochybně bude jako u předchozích tří vydání sloužit i studentům medicíny. Je členěn tradičním způsobem do dvou částí - obecné a speciální. Obecná část zahrnuje informace přesahující jednotlivé disciplíny vnitřního lékařství. Kapitoly speciální části představují vnitřní choroby podle jednotlivých interních podoborů; doplněny jsou o nejnovější údaje jak z oblasti diagnostiky, tak i moderní léčby.

*Bureš, J. : Základy vnitřního lékařství

Na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v minulosti vznikla řada výborných učebních textů vnitřního lékařství. Především to byly skvělé učebnice profesora Lukla a profesora Jurkoviče a dále mimořádně zdařilá vydání skript autorských kolektivů profesora Mazáka na 2. interní klinice a profesora Skaunice na 1. interní klinice. Od té doby však uplynulo čtvrt století. I když v mezidobí byly vydány kvalitní učební texty některých interních podoborů (kardiologie, metabolismus, parenterální a enterální výživa, imunologie, tělovýchovné lékařství aj.), ucelená učebnice vnitřního lékařství v Hradci Králové nevyšla 25 let. Pokusili jsme se tuto mezeru zaplnit a nyní se vám do rukou dostává výsledek této naší snahy. Texty jsou určeny především pro pregraduální výuku studentů Lékařské fakulty. Přáli bychom si, aby okruh čtenářů netvořili pouze medici, ale aby učební texty posloužily také pro potřeby postgraduálního studia a vzdělávání.
Pro mediky je důležité při studiu vycházet z důkladné znalosti propedeutiky. Naši posluchači to mají usnadněno tím, že mají k dispozici novou moderně koncipovanou učebnici propedeutiky vnitřního lékařství profesora Chrobáka a spolupracovníků.
Jsme svědky, ale i aktivními účastníky, dále se prohlubující specializace jednotlivých podoborů vnitřního lékařství. Právě proto však považujeme za důležité zachování interny jako jednoho celistvého oboru. Analogicky jako v praktické klinické medicíně, je třeba i při studiu vnitřního lékařství pacienta chápat celostně, jako nemocného člověka, nikoliv pouze jako chorobný jeden orgán nebo systém. Byli bychom rádi, kdyby tyto učební texty k jednotnému chápání vnitřního lékařství také přispěly. Tato učebnice je i výrazem restrukturalizace a postupného integrování se hradeckých interních pracovišť. V roce 2000 se 1. a 2. interní katedra spojily a vytvořily společnou Katedru interních oborů. Sjednotil se také sylabus výuky vnitřního lékařství. Tyto učební texty jsou společným dílem, na jejichž vzniku se velmi aktivně podíleli učitelé Lékařské fakulty UK a lékaři všech interních pracovišť Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Za důležité jsme považovali zařadit i témata hraniční, překrývající se s ostatními obory. Tyto kapitoly velmi zdařile zpracovali kolegové z dalších hradeckých kateder a klinik.
V neposlední řadě bychom chtěli vyjádřit náš velký dík všem recenzentům. Bez jejich pomoci, cenných rad a podnětů by bylo vydání této učebnice nemyslitelné.
Jan Bureš, jménem autorského kolektivu

+Šumbera, J. : Elektrokardiografický atlas

Myšlenka vydat elektrokardiografický atlas vznikla při výuce studentů. Stává se téměř pravidlem, že jsou-li na klinice studenti, kterým chceme demonstrovat některý instruktivní elektrokardiografický obraz, nejsou vhodní pacienti, a naopak. Ani skripta, ani. učebnice nemohou obsahovat takové množství reprodukovaných křivek, aby ilustrovaly celou probíranou látku. Proto autoři začali jednotlivé kasuistiky sbírat a studentům kopírovat. Při sestavování elektrokardiografického atlasu lze v podstatě postupovat dvěma způsoby: buď se řadí jednotlivé záznamy tak, jak podávají výklad elektrokardiogramu učebnice, nebo se ukazuje celý vývoj elektrokardiogramu u jednoho nemocného. Druhý způsob je sice méně přehledný, ale má řadu výhod. Elektrokardiografický obraz u nemocí, kde hraje rozhodující diagnostickou roli, nebývá stabilní, ale vyvíjí se. Dynamiku změn lze zachytit opakovaným srovnáváním elektrokardiogramů zaznamenaných během několika dnů nebo hodin. Platí to nejen pro arytmie a ischemické změny, ale do jisté míry i pro hypertrofie srdečních stěn, a zejména pro jejich akutní přetížení a dilataci. Při popisu akutní ischémie opakované natáčení elektrokardiogramu ukazuje, že i řada pokročilých změn je plně reverzibilních a nemoc probíhá ve vlnách, jak jsou ischemizovány či reperfundovány jednotlivé oblasti myokardu.

20

+Kvapil, M. : Diabetologie

+Kvapil, M. : Diabetologie
+Charvát, J. : Praktikum umělé výživy

Učební text je určen k praktickým cvičením z umělé výživy pro posluchače 2. lékařské fakulty UK. V obecné části seznamuje se základními pojmy a tematickými okruhy z oblasti výživy (malnutrice, energetická potřeba, nutriční diagnostika, enterální a parenterální výživa, problematika umělé výživy v dětském věku ap.). Speciální část je věnována výživě u vybraných onemocnění (nádorová onemocnění, choroby ledvin, mentální anorexie, gastroenterologická, plicní a kardiovaskulární onemocnění, cévní mozkové příhody, diabetes mellitus, poruchy imunitního systému), zabývá se i prevencí vzniku malnutrice.

+Hampton, J. R.: EKG v praxi

Nové rozšířené a přepracované vydání úspěšného titulu "The ECG in PRACTICE" nakladatelství CHURCHIL LIVINGSTONE. Naše druhé vydání je překladem čtvrtého vydání anglického. Publikace je klinicky orientovaná a ukazuje, jak může elektrokardiogram pomoci ve stanovení diagnózy a tím i v léčbě nemocných se symptomy kardiovaskulárních onemocnění. Podle vysoce kladných ohlasů ze zahraničí i domova je tato kniha vynikající učebnicí jak pro mediky a mladé lékaře, tak pro lékaře v terénu.

*Andreoli, T. E. : Andreoli and Carpenter’s Cecil essentials of medicine

Here's an authoritative text that focuses in on the core content of clinical medicine so you can understand how to apply principles to the care of patients. Throughout the text, aspects of molecular biology relevant to clinical medicine have been updated and thoroughly explored. A full-color design and beautiful illustrations help explain difficult concepts, while excellent images and clinical photographs fully illustrate the appearance and clinical features of disease. For this edition, the online text available with Student Consult access has been improved with additional clinical photos, tables, and multimedia presentations.

*Musil, J. : Pneumologie

Druhé vydání učebnice určené pro posluchače lékařských fakult je rozděleno do 25 kapitol. Úvodní kapitoly zpracovávají obecná témata (diagnostické metody, farmakoterapie plicních onemocnění, diferenciální diagnostika symptomů). Další část textu je věnována jednotlivým skupinám chorob dýchacího ústrojí, případně postižení dýchacího ústrojí při celkových chorobách nebo při onemocnění jiných orgánů.

Khan, M. I. G: EKG a jeho hodnocení

V současné době nejlepší publikace, která systematicky ukáže, jak co nejpřesněji vyhodnocovat EKG. Diagnostická kritéria pomohou snadno a správně rozpoznat běžné stavy i ty, které jsou vzácné, ale klinicky relevantní. Algoritmy, ilustrace a 220 EKG křivek usnadňují porozumění textu a aplikaci poznatků.