List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Oct 09, 2014
 REPORT
9 items   3 followers   0 votes   167 views

Epidemiologie - 4. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

*Göpfertová, D. : Epidemiologie : [průvodce epidemiologickou metodou]

Publikace slouží k samostatnému procvičování základních znalostí z epidemiologické metodologie a doplňuje tak knihu „Epidemiologie – průvodce epidemiologickou metodou“ autorů Göpfertová a kol., Triton 1999.Část modelových příkladů, jejichž motivy jsou většinou vybrány ze skutečně realizovaných a publikovaných studií, by měla přispět k upevnění schopnosti praktické aplikace nabytých teoretických poznatků.Publikace je určena především těm, kteří se v epidemiologii teprve orientují, tedy studentům lékařských fakult, dále pak i pro možnost rychlého zopakování lékařům, kteří se připravují na atestace z hygieny a epidemiologie, eventuálně dalším zájemcům o epidemiologickou metodologii.

*Göpfertová, D. : Epidemiologie : (obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí)

Publikace je určena především pro magisterské a bakalářské studium na lékařských i dalších fakultách, které mají obor epidemiologie v kurikulu; svým pojetím, rozsahem i odbornou úrovní je vhodná i pro lékaře hygienické služby a pro širší lékařskou veřejnost, zejména odborníky z řad praktických lékařů a pediatrů.Úvod učebního textu tvoří výkladový slovník epidemiologické terminologie, používané v oblasti infekční epidemiologie. Obecná část představuje principy šíření nákaz v populaci a možnosti protiepidemických opatření, včetně problematiky specifické imunoprevence a postupů dekontaminace. Samostatná kapitola je věnována principu surveillance a její aplikaci v našich podmínkách. Speciální část učebnice podává ucelený aktuální přehled nejdůležitějších infekčních agens, vyvolávajících onemocnění člověka. Zařazeny jsou tři kapitoly věnované specifické problematice - nově rozpoznaným, nově se objevujícím a znovuzavlečeným nákazám, nozokomiálním nákazám a nákazám zneužitelným jako bojové biologické prostředky.

*Göpfertová, D. : Kontrolní otázky epidemiologie

Publikace slouží k samostatnému procvičování základních znalostí z epidemiologické metodologie a doplňuje tak knihu „Epidemiologie – průvodce epidemiologickou metodou“ autorů Göpfertová a kol., Triton 1999.Část modelových příkladů, jejichž motivy jsou většinou vybrány ze skutečně realizovaných a publikovaných studií, by měla přispět k upevnění schopnosti praktické aplikace nabytých teoretických poznatků.Publikace je určena především těm, kteří se v epidemiologii teprve orientují, tedy studentům lékařských fakult, dále pak i pro možnost rychlého zopakování lékařům, kteří se připravují na atestace z hygieny a epidemiologie, eventuálně dalším zájemcům o epidemiologickou metodologii.

*Göpfertová, D. : Praktická cvičení z epidemiologie

Dlouhodobým úskalím při výuce epidemiologie je praktická aplikace teoretických epidemiologických konceptů. Proto si tento učební text klade dva základní cíle. Prvním je demonstrace základních principů epidemiologického uvažování na reálných příkladech a modelových situacích, druhou ambicí je jejich využití pro potřeby kritického čtení lékařské vědecké literatury. Text není určený k memorování, ale k procvičování. Obtížnost úkolů, určených čtenáři k samostatnému řešení, se postupně zvyšuje od nejjednodušších výpočtů epidemiologických ukazatelů až po kritické hodnocení abstraktů vědeckých publikací. Stupeň svých znalostí a porozumění jednotlivým problémům si čtenář může kontrolovat pomocí klíčů se správnými odpověďmi. Text je určen zejména studentům lékařských fakult, dále pak i pro rychlé zopakování lékařům, jež se připravují na atestaci z oborů hygiena a epidemiologie, případně i dalším zájemcům o epidemiologickou metodologii.

+Šejda, J. : Výkladový slovník epidemiologické terminologie

Publikace definuje a vysvětluje formou hesel pojmy užívané při studiu výskytu, distribuce a příčin hromadně se vyskytujících nemocí a poruch zdraví. Hlavním cílem publikace je snaha o sjednocení epidemiologické terminologie, vedoucí k užívání standardních a srovnatelných termínů ve vědecké i rutinní práci, a tím i k lepšímu vzájemnému porozumění. Práce zahrnuje hesla obecné epidemiologie se zaměřením na epidemiologii infekčních nemocí, epidemiologickou metodologii, nejčastější termíny zdravotnické statistiky užívané epidemiology, ale též na vybrané pojmy z příbuzných lékařských oborů. U řady hesel jsou uváděny i jejich anglické ekvivalenty usnadňující orientaci v anglické odborné literatuře.

6

+Janout, V.: Klinická epidemiologie

+Janout, V.: Klinická epidemiologie
8

Hygiena a epidemiologie

Hygiena a epidemiologie
*Epidemiologie : obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí

Předložený text vychází z koncepce výuky epidemiologie v rámci magisterského studia lékařů i sester na lékařských fakultách. Učebnice sestává ze tří částí. Úvodní částí je výkladový slovník epidemiologické terminologie, používané v oblasti infekční epidemiologie. Navazuje část obecná, ve které jsou probírány principy šíření nákaz v populaci a možnosti protiepidemických opatření, včetně problematiky specifické imunoprevence a postupů dekontaminace prostředí. Speciální část učebnice představuje ucelený aktuální přehled v současné době epidemiologicky nejzávažnějších nákaz.
Z uvedeného vyplývá, že text je určen hlavně těm, kteří se v epidemiologii teprve orientují, tedy studentům lékařských fakult, dále pak i pro rychlé zopakování lékařům, kteří se připravují na atestaci z oborů hygieny a epidemiologie, eventuálně dalším zájemcům o epidemiologii infekčních nemocí.