List Headline Image
Updated by Lucie Aubrechtová on Mar 17, 2013
 REPORT
11 items   1 followers   0 votes   464 views

Latinská lékařská terminologie - 1. ročník

Seznam povinné a doporučené literatury pro Všeobecné lékařství 2. LF UK

*Strakošová, S. : Jazyk latinský

Skriptum pro studium bakalářské a magisterské se zdravotnickým zaměřením. Druhé, doplněné a přepracované vydání.

*Veselá, A. : Lékařská terminologie pro fyzioterapeuty

Učební text určený pro výuku latinské terminologie posluchačů bakalářského studia oboru fyzioterapie 3. lékařské fakulty UK. Text především obsahuje výklad nejdůležitějších latinských gramatických jevů a procvičovací cvičení. Připojena je i kapitola věnovaná historii a vzniku medicínské nomenklatury a odborný slovník.

+Kábrt, J. : Úvod do lékařské terminologie

Skriptum Úvod do lékařské terminologie je určeno pro výuku posluchačů lékařské fakulty s cílem poskytnout studentům v co nejkratší době elementární vědomosti o gramatické struktuře latiny, příp. řečtiny, jež zůstávají doposud jazykovým základem a zdrojem mezinárodní medicínské terminologie, a seznámit je s nejdůležitějším terminologickým inventářem potřebným k adekvátnímu zvládnutí teoretických i praktických lékařských disciplín.
Skriptum zahrnuje čtrnáct učebních lekcí. V úvodní části je prezentováno základní poučení o latinské abecedě, výslovnosti, délce slabik a přízvuku. Zároveň je podán stručný morfologický přehled a připojeny jsou i nezbytné syntaktické poznámky. Každá lekce má východisko v mluvnickém výkladu, na nějž navazuje soubor cvičení určených k nácviku probraných jazykových jevů a prostředků, cvičení také obsahují frazeologická spojení, příp. sentence s medicínským obsahem, jejichž znalost je pro budoucí lékaře užitečná. Na konec každé lekce je zařazen abecední latinsko-český slovník shrnující nová slova a odborné názvy.
Dodatková část skript obsahuje orientační poučení o recepturní latině doplněné seznamem základních výrazů, příklady jednotlivých lékových forem, drog a skupin léků. Na tyto údaje navazuje část, která podává stručnou informaci o hlavních zásadách tvoření latinských názvů prvků a sloučenin, jejichž znalost je jedním z předpokladů adekvátního zvládnutí farmakologické terminologie.
Vzhledem k bilingvistickému charakteru lékařské terminologie je dále uveden samostatný soupis nejužívanějších pojmů v latinské a řecké podobě, což studentům umožní naučit se je ve vzájemné spojitosti.
Ilustrativní funkci plní ukázky pitevních diagnóz s příslušnými slovníčky speciálních klinických termínů. Následuje seznam vybraných sloves latinského, příp. řeckého původu v počeštěné formě, jejichž výskyt v lékařské praxi je frekventovaný. Na závěr dodatkové části skripta je zařazen text Hippokratovy přísahy v latinském znění a jeho český překlad.
Součástí je také latinsko-český / česko-latinský slovník s číselným odkazem na příslušnou lekci, ve které se dané slovo vyskytuje.

+Kábrt, J. : Lexicon medicum

Nedílnou, byť mnohdy přehlíženou, součástí medicíny je znalost lékařské terminologie a její správné užívání. Někdy je to obtížné, neboť medicínská terminologie se stále vyvíjí, doplňuje a zdokonaluje. O to cennější je právě nejnovější vydání společné publikace filologa prof. PhDr. Jana Kábrta, CSc., a lékaře doc. MUDr. Jana Kábrta, CSc., nazvané Lexicon medicum.
Jeho těžištěm je latinsko-český slovník, doplněný stručnějším slovníkem česko-latinským, ale navíc zde nalezneme i latinské a řecké základy lékařské terminologie, česko-řecko-latinský slovník běžnějších lékařských termínů, přehled anatomických pojmů podle platné nomenklatury, termíny určující polohu a směry částí těla, latinsko-české názvy některých odborných disciplín, chemické názvosloví a přehled chemických prvků, přehled běžnějších skupinových označení léků, léčebných prostředků a léčivých rostlin a farmaceutické zkratky.

9

+Svobodová, D. : Terminologiae medicae vestibulum

+Svobodová, D. : Terminologiae medicae vestibulum

Učebnice pro bakalářské lékařské obory, je vhodná také pro samostudium, k přípravě ke studiu budoucích lékařů. Obsahuje základy latinské a řecké mluvnice, slovní zásobu lékařských oborů a celou řadu cvičení a textů.

10

+Šourek, F. : Základy latinské lékařské terminologie

+Šourek, F. : Základy latinské lékařské terminologie
+Vejražka, M. : Terminologiae medicae IANUA

Učebnice, určená především studentům lékařství, se snaží z nejnutnějšího gramatického minima vytěžit maximum užitečné budoucímu lékaři. Podněcuje přitom ke kreativitě a hledání souvislostí, čímž občas vystupuje z obvyklého úzce odborného zaměření.