List Headline Image
Updated by ÚVI Knihovna on Oct 12, 2016
Headline for Biofyzika - 1. ročník
 REPORT
6 items   1 followers   0 votes   0 views

Biofyzika - 1. ročník

*Navrátil, L. : Medicínská biofyzika, 2005

Lékařská biofyzika vznikla jako důsledek integračních tendencí ve vývoji vědeckého poznání. Jako interdisciplinární vědní obor obsahuje prvky mnohých disciplín, na rozhraní kterých vzniká anebo využívá jejich metodické přístupy.
V systému teoretických disciplín lékařského studia zaujímá lékařská biofyzika specifické místo. Tvoří spojovací článek mezi matematikou a fyzikou na straně jedné a biologickými vědami na straně druhé. Specifikou biofyzikální analýzy je skutečnost, že objektem zkoumání jsou živé systémy a výsledky analýzy jsou použity na řešení konkrétních problémů v jednotlivých lékařských oborech za použití moderní přístrojové techniky. Lékařská biofyzika tvoří nejenom integrální součást funkčních oborů teoretické a preklinické části lékařského studia, ale i teoretický základ mnohých klinických oborů. Obrovský posun ve všech oblastech medicíny, například zobrazovací metody (ultrazvukové, dopplerovské, počítačová tomografie, magnetická rezonance) prodělaly nesmírný vývoj, vyžaduje i po odbornících lékařské biofyziky přijímat tyto změny a předložit je v kompetenci svého oboru mladým lékařům i studentům medicíny. Proto je zřejmá potřeba neustále inovovat poznatky lékařské biofyziky. J
e logické, že si napsání takové publikace žádá spolupráci vysoce kvalifikovaných a zkušených odborníků technického i lékařského zaměření. Jde o kooperaci velmi cennou a nenahraditelnou. Jak je zřejmé z kolektivu autorů, podařilo se dát dohromady právě takovou pracovní skupinu; jsou to odborníci ovládající společnou řeč a chápající dokonale i společnou problematiku.

3

+Hrazdira, I. : Lékařská biofyzika a přístrojová technika

+Hrazdira, I. : Lékařská biofyzika a přístrojová technika

Kniha obsahuje vše od podstaty biofyziky až po její praktické uplatnění v medicíně. Je doplněna množstvím obrázků , grafů, tab.

+Alberts, B. : Základy buněčné biologie

Uvedená kniha s podtitulem Úvod do molekulární biologie buňky představuje svého druhu ojedinělou publikaci. Především proto, že je jakýmsi mostem mezi velmi podrobnými obsáhlými monografiemi o molekulární buněčné biologii a praktickými potřebami výuky na vysokých a středních školách. 2. vyd. aktualizované. (úvod do molekulární biologie buňky)

5

+Beneš, J. : Základy lékařské biofyziky

+Beneš, J. : Základy lékařské biofyziky

Učební text pro studenty 1. lékařské fakulty UK. Obsah: stavba hmoty, molekulární biofyzika, bioenergetika a tepelná technika v lékařství, biofyzika elektrických projevů a účinků elektrické metody, biomechanika, bioakustika, fyzikální základy použití optiky v lékařství, fyzikální základy použití rentgenového záření v lékařství, radioaktivita a ionizující záření.
Dotisk 2. vydání.

6

+Amler, E. : Lékařské textilie